HOTĂRÂREA nr.121

Din 22.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.121

Din 22.09.2022

privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou

          Consiliul Local Jibou, întrunit în şedinţă de indata;  

          Având în vedere:

-referatul de aprobare nr. 11756  din  21.09.2022 al primarului Orașului Jibou;

-raportul de specialitate nr. 11757  din  21.09.2022 al Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat;

-avizele comisiilor de specialitate ;

          – Hotararea Consiliului Local al Orasului Jibou  Nr.68 din 28.05.2020 privind  aprobarea  „Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism”.

-prevederile OG nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.294 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se solicită trecerea, din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou, a unor imobile notate în CF nr.53877, nr.53756, nr.53828, nr.53770, nr.53764 si nr. 53823   ale localității Jibou, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și declararea acestora din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat

– Publicitate /dosar de ședință 

– Consiliul Judetean Salaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     ȘIGOVAN FLAVIU                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA