HOTĂRÂREA NR.93 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA NR.93

Din 25.06.2019

Privind aprobarea  prelungirii  duratei unor  contracte  de închiriere  pentru

suprafețele locative cu destinația de locuinte,stabilirea chiriei si a scutirilor la plata chiriei

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          – raportul de specialitate nr.7706/18.06.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat, privind solicitarea prelungirii a 10  contracte  de închiriere  pentru suprafețele locative cu destinația de locuinte, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării, pentru  titularii ale căror contracte expira în anul 2019 ;

-HG nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei / mp ) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al unitătii administrativ teritoriale. 

          – expunerea de  motive  a domnului Primar și avizul favorabil  al comisilor de specialitate;

          Potrivit art.20 din Legea nr.448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

          Văzând prevederile art.36 alin(2) lit. b, art.36 alin.( 6) lit. a, pct.17din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul   art.45,  alin (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale  , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere prin act adițional pe o perioadă de 1 an de zile, începând cu data expirării acestora, pentru titularii contractelor de închiriere care expiră în anul 2019 și care solicită prelungirea acestora.

 Art.2 Preţul chiriei se va stabili potrivit legilor în vigoare pornindu-se de la un  tarif de bază lunar al chiriei ( lei/mp) conform HG nr.310 din 28.03.2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei / mp ) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al unitătii administrativ teritoriale. 

 Art.3  Scutirea de la plata chiriei a acelor chiriași care dovedesc cu acte că se încadrează în prevederile art.20  din  Legea nr.448 din 6 dec.2006 republicată privind protecţia și  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

           Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul Urbanism,amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

           Art.5 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

-Chiriașii imobilelor

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

        PINTEA VICTOR                                                        SECRETAR ORAȘ                                                                                                 OPRIȘ MARIA