HOTĂRÂREA NR. 115 din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 115

                                                din 24 noiembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local potrivit Deciziilor nr. 9 si 10 din 02.11.2015 a Administratiei Finantelor Publice Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 noiembrie  2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Deciziei nr.9 din 02.11.2015 si Deciziei nr.10 din 02.11.2015  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice,  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                 Contrasemnează:

                  Pop Iulius-Emmanuel                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                              Opris Maria