HOTĂRÂREA nr.53 din 30 mai 2017

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.53

Din  30 mai 2017

privind  aprobarea utilizării  sumei de 5.000 lei pentru achiziționarea unor servicii juridice

      Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  ordinară

      Având în vedere:

 -raportul de specialitate nr.6212 din 22.05 2017 al secretarului orașului Jibou  prin care se solicită alocarea sumei de 5.000 lei pentru achizionarea  unor servicii juridice  în vederea soluționarii  unor litigii

-expunerea de motive  a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

         Potrivit prevederilor art.1 din OUG nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei  financiare  și de modifiicare  și completare a unor acte  normative

         În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit c,   și art.45 alin (3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

     Art.1  Se  aprobă utilizarea  sumei de 5.000 lei  pentru achizionarea unor servicii juridice, necesare în vederea soluționării unor litigii potrivit raportului de specialitate mai sus mentionat

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se incredințeaza  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunică cu

Instituția Prefectului județului Sălaj

Domnul Primar

Compartimentul  buget, finante, contabilitate

Dosar  hotărâri/dosar de ședință

Mass-media

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

    Almaș Ioan                                                                      Opriș Maria