ANEXA LA HCL  nr. 168/2018

                ANEXA LA HCL  nr. 168/2018

CAIET DE SARCINI

PENTRU  INCHIRIEREA   PRIN LICITATIE

PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE  A UNEI SUPRAFATE  de 42 MP CE APARTINE DOMENIULUI  PUBLIC  AL ORASULUI JIBOU

 

 1. OBIECTUL LICITATIEI

Obiectul licitatiei il constituie închirierea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de

42 mp teren situat langa Bl.I24 ce apartine domeniului public al  orasului Jibou  .

 1. INFORMATII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII SI PUBLICITATEA ACESTUIA

Terenul propus pentru  licitatie publica  deschisă cu strigare  in suprafata de  42 mp   este situat langa Bl.I 24,str.Avram Iancu,oraș Jibou.

Terenul respectiv a fost închiriat  în anul 2001  ,SC  Rusu Florin  conform contractului de închiriere nr.577/2001 pe o perioada de 3 ani iar ulterior s-a prelungit prin acte adiționale     Inchirierea la acea dată  a fost aprobată prin  HCL  nr.46  /30.11.2000    .

Precizam ca la parterul Blocului de locuinte I24 sunt situate sapte apartamente din care ap.5 și 6 au intrare înspre terenul  propus pentru închiriere.

In prezent  ap. 5  si 6 din BL.I24 ,str.Avram Iancu  sunt proprietate  d-nul Fazacas Isai conform extraselor CF  Nr.50297-C1-U9 Jibou și CF NR:50297 –C1-U10 Jibou iar terenul propus pentru licitație  marginește aceste apartamente.

Terenul se încadreaza în zona B  a orasului conform Hotararii Consiliului Local

 1. 32 din 28. 05.2013.

PUBLICITATE –  Licitatia se va anunta la sediul Primariei orasului Jibou si intr-un cotidian de circulaţie  locală. Anuntul licitatiei se trimite spre publicare cu cel putin 15  zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

 1. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPARII LA LICITATIE SI CONDITII DE ELIGIBILITATE

La licitatie pot participa,  persoane  juridice romane ori straine , in conditiile in care sunt declarate calificate  eligibile ,dupa analizarea documentelor din dosarul de participare la licitatie.

Inchirierea este conditionata de respectarea conditiilor legale de protectie a mediului si PSI.Protectia conditiilor de mediu si a normelor PSI sunt obiective care vor trebui respectate de fiecare   chirias ,motiv pentru care fiecare ofertant va semna o declaratie pe propria raspundere  din care sa rezulte ca prin activitatea pe care o va desfasura pe terenul închiriat ,nu va polua niciunul din factorii de mediu si va respecta normele PSI..

 

Dosarul de participare la licitatie trebuie să cuprindă urmatoarele

documente:

pentru persoane juridice

– documentul care să ateste forma juridică a solicitantului ( act de constituire, certificat de înmatriculare, etc.)

– oferta – completă datată ,semnată şi ştampilată de ofertant

– act de identitate  pentru reprezentantul legal şi delegaţie sau împuternicire pentru persoana participantăcercaatriculare eliberat de Oficiul revui comertului,

-certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţelor Publice privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi certificat fiscal de la Direcţia Fiscală Locală pentru achitarea taxelor la  bugetul local din localitatea unde îşi are sediul social /domiciliul ofertantul ;

– declaratie pe proprie raspundere că  prin activitatea desfasurata nu va polua niciunul din factorii de mediu si va respecta normele PSI..

– dovada achitarii  garantiei de participare la licitatie  in suma de 2016 lei

si a taxei de participare in suma de 15 lei .

 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini – 5 lei .

 

Nu se accepta la  licitaţie persoane juridice care au restanţe la plata bugetului de stat sau local.

       Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur

exemplar semnat si stampilat de catre ofertant.  Perioada de valabilitatea a ofertei este cuprinsa între data şi ora înregistrării acesteia şi momentul semnării contractului de închiriere.

Documentele de participare la licitatie se depune  intr-un plic sigilat, la Registratura Primariei orasului Jibou.

Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele prezentate conditiile de participare la licitatie.

 1. CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PRET

4.1. Pretul de pornire a licitatiei publice este de  8  lei/ mp /luna  fiind aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.           Jibou .

4.2. Pasul minim de licitatie se va stabili de catre comisia de licitatie.

4.3. Pretul de adjudecare a amplasamentului este pretul cel mai mare

acceptat de ofertant.

4.4. Termenul de inchiriere a imobilului  este  5 ani  cu posibilitatea prelungirii   prin acte aditionale la contract , cu acordul ambelor parti. Prelungirea se va solicita de catre chirias cu 30 de zile inainte de data expirarii termenului.

4.5 Chiria se va achita  lunar  pana in data de …………

4.6.Chiria se va indexa anual in functie de indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica .

In cazul in care chiria indexata conform aliniatului anterior este sub nivelul adjudecat prin licitatie,se va aplica pretul adjudecat.

 1. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Consiliul Local al orasului Jibou cu sediul in  P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4 Loc.Jibou,Jud.Salaj , in calitate de proprietar, organizeaza licitatie publica deschisa,  in data de

 ……………………  in vederea  închirierea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 42 mp teren situat langa Bl.I24 ,str.Avram Iancu,oras Jibou

Oferta se va depune la registratura Primariei pana in data de ………………………

Licitatia va avea loc la sediul  Primariei orasului Jibou str.

P-ta 1 Decembrie 1918 nr.16  ..

 1. Garantia de participare la licitatie
 2. Garantia de participare la licitatia organizata pentru închirierea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 42 mp teren situat langa Bl.I24 ,str.Avram Iancu este in suma de  2016  lei.

2.Garantia de participare la licitatie se poate achita cu numerar la casieria Primariei  orasului  Jibou  sau se depune cu ordin de plata in contul  Orasului Jibou  nr. RO83 TREZ5645006XXX000068 deschis la Trezoreria   Jibou .

3.Ofertantul va pierde garantia de participare daca isi retrage oferta dupa inregistrarea acesteia si înainte de adjudecare.

4.Garantia de participare a ofertantului declarat castigator se va include in valoarea chiriei anuale .

5.In conditiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de inchiriere in termenul de 15 zile de la data ramanerii definitive a rezultatelor licitatiei, acesta pierde garantia de participare.

In acest caz, contractul de inchiriere se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garantia de participare constituita de acesta se include in chirie .

In situatia in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 15 zile de la comunicare, pierde garantia de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitatii.

6.Ofertantilor declarati necastigatori li se restituie garantia de participare  depusa, in termen de 7 zile de la comunicarea in scris a ofertantului castigator.

 1. Modul de prezentare a ofertelor
 2. Oferta se depune in plic inchis si sigilat la Registratura Primariei

Orasului Jibou  pana la data de……………………

 1. Plicul trebuie sa contina documentele prevazute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va mentiona:

– numele ofertantului si sediul / adresa   acestuia;

– denumirea licitatiei,”Licitatie deschisa cu strigare pentru închirierea terenului în suprafata de 42 mp, situat in str.Avram Iancu langa Bl. I24, Jibou ,jud.Salaj. „

– “A nu se deschide inainte de data de   ………………………………”

 1. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a

ofertelor nu se depun cel putin doua oferte, procedura licitatiei public va fi reluata.

 1. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire precizat in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.
 2. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitatie si va inscrie pe ultima fila numarul acestora, de asemenea sub semnatura si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitatiei nu va purta nici o

raspundere pentru eventualele consecinte ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de catre comisia de licitatie.

 1. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentarii dosarului de participare la licitatie.
 2. Organizarea si desfasurarea licitatiei
 3. La data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie, ofertantii sau reprezentantii ofertantilor (care vor prezenta si documentele de imputernicire) .

Neparticiparea la licitatie a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie.

 1. La deschiderea sedintei de licitatie, presedintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitatie si va anunta numele ofertantilor si societatile pe care acestia le reprezinta.
 2. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitatie in vederea evaluarii. Dupa deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate.
 3. Dupa analizarea continutului plicurilor si a documentelor depuse, secretarul comisiei de licitatie va intocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinsi si motivul respingerii lor si ofertantii care indeplinesc conditiile de

eligibilitate.

 1. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor ofertantilor, cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute de lege.
 2. Presedintele comisiei anunta pretul de pornire a licitatiei, pasul minim de licitatie si eventuale notificari cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).
 3. Licitatia se desfasoara dupa regula “licitatiei competitive”, respectiv la un pret in urcare. Astfel, dupa ce se striga pretul de pornire a licitatiei, in ordinea ce va fi stabilita, fiecare ofertant interesat va striga pretul pe care il ofera (care trebuie sa fie mai mare decat oferta

anterioara cu cel putin un pas de licitare), pana cand unul dintre ofertanti ajunge la pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare.

Presedintele comisiei repeta de trei ori pretul acceptat de ofertant si daca nici un alt ofertant nu accepta pretul strigat, amplasamentul se adjudeca ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.

Pretul de adjudecare a terenului   situat în str.Avram Iancu  langa Bl.I24  în suprafaţă de

42 mp  este pretul cel mai mare acceptat de ofertant.

 1. Secretarul comisiei va consemna in procesul verbal de adjudecare

denumirea ofertantilor, numele si prenumele reprezentantilor ofertantilor, denumirea ofertantului castigator si a ofertei cu care acesta a castigat licitatia pentru inchirierea  spatiului  scos la licitatie. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitatie si de reprezentatii ofertantilor.

Se consemneaza, daca este cazul, refuzul semnarii procesului-verbal de adjudecare de catre unul din participanti.

 1. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificari de retragere, documente intarziate sau cele care nu prezinta garantie de participare la licitatie vor fi inapoiate ofertantilor respectivi.
 2. Orice incercare a unui ofertant sau actiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.
 3. Dupa sedinta de licitatie toate documentele licitatiei se vor arhiva la sediul organizatorului licitatiei.
 4. Procesul verbal de adjudecare a licitatiei reprezinta documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitatiei publice deschise, cu adjudecare la cel mai bun pret. Acesta se va intocmi in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitatie si anume:

– un exemplar (originalul) la organizatorul licitatiei;

– un exemplar pentru evidenta la dispozitia comisiei;

– cate un exemplar ofertantilor participanti la licitatie, la cerere.

 1. Eventualele contestatii ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitatiei in termen de 48 ore de la incheierea licitatiei.

Contestatiile vor fi solutionate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de catre o comisie desemnata de Primarul   UAT  Jibou.

 1. Data rezolvarii contestatiilor reprezinta data la care rezultatele raman definitive.
 2. Semnarea contractului de inchiriere se va face in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitatiei, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului castigator de a semna contractul de inchiriere determina pierderea garantiei de participare si interdictia de a participa la o alta licitatie ulterioara pentru acest imobil organizata de Consiliul local al orasului Jibou .
 3. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.
 4. DISPOZITII FINALE

 7.1   Câstigătorul licitației va asigura  accesul în proprietate proprietarului de drept al apartamentului nr.5 și 6 din blocul I24,str.Avram Iancu ,oras Jibou

7.2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situatiilor neprevazute care ar putea sa apara cu ocazia desfasurarii licitatiei, comisia de licitatie poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitatiei si notificate in mod corespunzator participantilor la licitatie.

7.3. De regula, nu se permite anularea licitatiei. In mod exceptional, anularea licitatiei se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestatii intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitatiei care au  afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitatie sau au produs discriminari intre ofertanti.

Decizia de anulare sau amanare a licitatiei va fi luata de conducerea institutiei organizatoare a licitatiei impreuna cu comisia de licitatie.

7.4. In cazul anularii licitatiei, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garantiilor de participare la licitatie integral.

7.5  In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei este inscris un singur ofertant  sau niciunul, licitatia se amana si se va organiza o noua licitatie dupa 7 zile calendaristice  cu respectarea prezentei metodologii.Daca si de aceasta data se prezinta numai un singur ofertant sau niciunul  licitatia se va amana din nou iar daca  la a treia repetare a licitatie se prezinta un singur ofertant  imobilul  se va atribui acestuia in conditiile prevazute in caietul de sarcini sau dacă nu se prezintă niciun ofertant licitația se anulează .

7.6.Obligatiile partilor se vor stabili prin contractul de inchiriere.

Pretul caietului de sarcini este de 5 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

  CSATLOS SANDOR                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                     Opriș Maria