HOTĂRÂREA NR.93 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.93

Din 29.06.2020

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.6890 din 16.06.2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.6891/16.06. 2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”

        -avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”, conform devizului general anexat.

  Lei fără TVA TVA Lei inclusiv TVA
TOTAL 11.122.256,92 2.096.062,39 13.218.319,31
Din care C+M 8.423.107,35 1.600.390,40 10.023.497,75

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA