HOTĂRÂREA NR.43

Din 24.02.2023

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.43

Din 24.02.2023

privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului actualizat de atribuire/livitare locuri de parcare în parcările de domiciliu/reședință aprobat prin

HCL nr.160/22.11.2022

 Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

         -Raportul nr. 2206  din 20.02.2023 al Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

           -Referatul de aprobare  al primarului orașului Jibou nr. 2205  din 20.02.2023;

           -Avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local;

 -Art.2 lit.a) și art.3 alin.(1)lit.i din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,cu modificările și completările ulterioare ;

-HCL nr. 160/22.11.2022 privind actualizarea  Regulamentului de atribuire/licitare locuri de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru în orașul Jibou;

– H.C.L. nr. 180 /20.12.2022   de aprobare a impozitelor și taxelor locale;

 În temeiul prevederilor art.108,art 129 alin 1 alin 2  lit. c si alin 6 lit.a, art.139 (3) lit.g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă modificarea și completarea art.26, lit.c), alin.(4) din Regulamentul aprobat prin HCL nr.160/22.11.2022 în sensul că ,,taxa cu titlu de garanție sau prețul de pornire al licitației în sumă de 90 lei/loc/2023 să fie proporțională cu numărul de zile rămase de la data stabilită pentru licitația următoarea până  la data de 31 decembrie 2023.

         Pentru anii următori prețul de pornire a licitației ( garanția  de licitație)va fi prețul taxei de parcare stabilit în fiecare an prin Hotărârea Consiliului Local de aprobare a impozitelor și taxelor locale  sau proporțional  cu perioada rămasă până la 31 decembrie). Art.68 se modifică, având un nou conținut astfel:

            Art.68 Dacă după atribuirea locurilor de parcare în urma  celor doua proceduri de licitație mai există locuri de parcare libere care vor fi solicitate de persoane fizice sau juridice  care au  domiciliul/rezidența/flotant/reședința  în zona cartierelor de locuințe , acestea se vor atribui în ordinea cronologică a cererilor depuse la tariful de bază stabilit prin hotărârea consiliului local cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulament.

Se introduce Art. 68>1 astfel:

            Art. 68>1 În urma procedurilor de licitație/atribuire dacă vor există persoane fizice/juridice care au închiriat unul/doua/sau trei  locuri de parcare dar care în realitate nu sunt folosite de către persoanele fizice/juridice care dețin contractele de închiriere respective, lucru constatat de către  Serviciul Poliția locală în baza unui proces  verbal de constatare, persoanele în cauza vor fi notificate, retragându-li-se dreptul de folosință asupra locurilor de parcare respective.

          Acestea vor fi atribuite celor care nu dețin niciun alt loc de parcare în zona respectivă.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul orașului Jibou, Serviciul Poliția locală și Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

        Art.3 Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

      POP IULIUS EMMANUEL                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ  RODICA