HOTĂRÂREA nr.65

Din 28.03 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.65

Din 28.03 2023

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru dezvoltarea transportului public la nivelul Orasului Jibou

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 4021/27.03.2023al domnului Primar;

-Referatul de specialitate nr. 4022/27.03.2023aprobarea Studiului de Oportunitate pentru dezvoltarea transportului public la nivelul Orasului Jibou;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare „Regulamentul (CE) 1370/2007”;

-Art.3, art.30, alin.(1), alin.(2), lit.a), art. 37 alin.(1) și alin.(2) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Lege nr.213/1998 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

-Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată prin Legea 225/2016;

-Legea nr.351/2001, orașul Jibou este o localitate de rangul III, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

-Ordonanţa Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;

-OUG nr. 133/2021 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă;

În temeiul prevederilor art.129(2)lit b, coroborat cu art.129 (4)lit d, art.139(1,3), art.196(1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru dezvoltarea transportului public la nivelul Orasului Jibou, conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  primarul orașului prin  Comp. Management de proiecte și achizitii publice.

     Art.3 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Compartimentul Management de proiecte și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA