HOTĂRÂREA nr.124 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.124

Din  24.09.2019

Privind rectificarea bugetului pe anul 2019  cu suma încasata de la AFIR ca urmare a achiziționării unui buldoexcavator

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.11.387/17.09.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma încasata de la AFIR ca urmare a achiziționării buldoexcavator ;

-referatul de aprobare  nr. 11.386/17.09 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 cu suma încasata de la AFIR ca urmare a achiziționării  unui buldoexcavator,  astfel:

             VENITURI                                                                                  42,18 miilei

  48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 42,18 miilei

           CHELTUIELI                                                                                42,18 miilei

CAP 66.02.06 Spitale generale                                                               40,00  miilei

        51.01.01 Transferuri catre institutii publice                                              

            RK Spital Oras Jibou – cofinantare 5%

CAP 84.02.03.03 Strazi                                                                             2,18 miilei

        71.01.01 Constructii

            Obiectivul de investitii – Achizitionarea si montarea de parcometre

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA