HOTARAREA NR.70 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.70

                                                  din 28 iulie 2015

Privind acordarea unui ajutor de urgenta d.lui Opris Dan Marius domiciliat in orasul Jibou, str. A.Iancu nr.12, bl.G.2 ap.1

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2015,

Având în vedere:

            In baza prevederilor art.28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. d, alin. 6 pct.2, 3  şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                             Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă acordarea ajutorului de urgenta in cuantum de 2000 lei  d.lui Opris Dan Marius domiciliat in orasul Jibou, str. A.Iancu nr.12, bl.G.2 ap.1 pentru acoperirea unei parti din interventiile chirurgicale suferite de fiul Opris Cristian Dan cu probleme grave de sanatate.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

  Dumuta Mihaela                                                         Contrasemneaza:                                                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria