HOTARAREA NR.54 din 26 mai 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

          HOTARAREA NR.54

                                                            Din 26 mai 2015

Privind aprobarea  modificarii actului constitutiv al SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Având în vedere  expunerea de motive a d-nei viceprimar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.91/26.05.2015, Hotararea Consiliului Local  nr.48/27.05.2014 privind prelungirea  prelungirea duratei mandatului administratorului, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

– art. 237 din  Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– art. 2 din Directiva 2009/101/CE  a Parlamentului European si Consiliului Europei;

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  modificarea actului constitutiv al SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

   Stejerean Liviu                                                                                 SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria