HOTĂRÂREA nr.86 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA  nr.86

Din 28 iulie 2017

privind înființarea unei străzi în orașul Jibou și cuprinderea acesteia la domeniului public de interes local

 Consiliul Local al oraşului Jibou,  

Având în vedere:

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr. 8622 din 24.07.2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

             În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36 (2) lit. c,  coroborat cu prevederile art. 36 alin 5) lit d, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În  temeiul art.45(2,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

Hotărăşte:

      Art.1  Se înființează  strada Viitorului în orașul Jibou având datele de identificare prevazute în anexa I la prezenta.

     Art.2  Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou , Secțiunea Bunuri Imobile cu  strada Viitorului  având elementele de identificare prezentate în anexa II  la prezenta.

    Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria- Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

   Art.4  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

          –  Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria