HOTĂRÂREA nr.141 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.141

Din 24.09.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  octombrie  2019

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  octombrie  2019 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Foltiș Felician Radu, în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Persoana mentionata la articolul 1

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA