PH 6 din 30.01.2018

nr. 6 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 30.01.2018 Privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 250 mp aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991, republicată în favoarea numitei Matei Rodica
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  6

Din 30.01.2018

Privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 250 mp  aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991, republicată în favoarea numitei Matei Rodica

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.01 2018

Având în vedere :

– Expunerea de motive a domnului Primar

– Raportul nr 1087din 26.01.2018 al Biroului agricol privind propunerea de atribuire in proprietate ,prin Ordinul Prefectului Judetului SALAJ a unui teren aferent casei de locuit in baza prevederilor art 36 din legea nr 18/1991republicata in favoarea numitei Matei Rodica

Cererea numitei Matei Rodica   de atribuire in proprietate ,prin Ordinul Prefectului Judetului SALAJ a suprafetei de 250 mp teren inscris in CF 1235nr top 657/6/a Jibou teren  aferent casei de locuit , in baza prevederilor art 36 din legea nr 18/1991  ,republicata .

-Adresa OCPI Salaj nr 433/2018 inregistrat la institutia noastra la  nr 931/23.01.2019 prin care se comunica ca documentatia inaintata  pentru emiterea ordinului respecta cerintele tehnice  prevazute de lege.

– avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 legea fondului funciar,republicată

În temeiul art. 36(2) lit cart 36  ( 9)  şi art. 45(3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se  propune  atribuirea in proprietate prin Ordinul Prefectului judetului Salaj a terenului   in suprafata de 250 mp inscris in CF 1235 Jibou nr top 657/6/a , proprietatea Statului Roman  situat in intravilanul  orasului Jibou str.Odorheiului nr 17  teren pe care numita  Matei Rodica,detine în proprietate o casa de locuit.

Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredințează Primarul orașului Jibou și  Biroul agricol.

Art.3 Prezenta  hotărâre poate fi atacata  la Tribunalul Sălaj  în condițiile Legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările  ulterioare.

            Art 4   Prezenta se comunică cu:

Dl.Primar

Persoana  prevazuta la art 1

Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

Dosar hotărâri.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

            PINTEA VICTOR                                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA