HOTARAREA NR. 49 din 26 mai 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA NR. 49

                                      din 26 mai 2015

privind aprobarea actualizarii “Planului strategic de dezvoltare socio-economica al orasului Jibou”

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 26 mai 2015,

            Avand in vedere referatul nr. 3615/27.03.2015 al compartimenului management de proiecte, expunerea  de motive a d.nei viceprimar si avizele comisiilor de sp;ecialitate ale Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.b, alin.4 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicata,

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2015 privind administratia publica locala, republicata,

                                                HOTARASTE:

            Art.1   Se aproba actualizarea “Planului Strategic de dezvoltare socio-economica  al orasului Jibou”. 

Art. 2  Se aproba modificarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica (CDSE) si  modelul Chestionarului privind strategia de dezvoltare economico-sociala a orasului Jibou in perioada 2015-2020, conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar  si biroul managementul de proiecte.

            Art. 3   Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

    Stejerean Liviu                                                          Secretar oras,

                                                                                     Opris Maria