PH 10 din 19.02.2018

nr. 10 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr. 10 Din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului de funcționare al UAT oraș Jibou pe anul 2018 și prevederi bugetare pe perioada 2019-2021
ROMÂNIAJUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 10

Din 19.02.2018

privind aprobarea  bugetului de  funcționare al UAT oraș Jibou  pe anul 2018  și prevederi bugetare pe perioada 2019-2021

             Consiliul local al orașului Jibou,

Avand în vedere:

– raportul de specialitate  nr.2035 din  14.02.2018 al Compartimentului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

– expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor Legii  nr. 2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.5 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare;

Văzând  prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 45 alin (2) lit. a și ar 115 alin.(1) lit. b din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă  bugetul  de funcționare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2018 , conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și  compartimentul  Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

Art.3.  Prezenta se comunică cu :

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe

-Trezoreria Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședință/dosar  hotărâri

-Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                 Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria