HOTĂRÂREA NR. 206 Din 21.12.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI “ION AGARBICEANU” DIN ORASUL JIBOU

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

                                                           HOTĂRÂREA NR.206

Din 21.12.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia

REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI “ION AGARBICEANU” DIN ORASUL JIBOU 

           Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 15597/20.12.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 15598/20.12.2021 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice, privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatiei de avizare a lucrarilor pentru invetitia ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI “ION AGARBICEANU” DIN ORASUL JIBOU 

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

               Art.1  Se aprobă  Indicatorii Tehnico-Economici si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI “ION AGARBICEANU” DIN ORASUL JIBOU.

Valoarea totala a investitiei este de :

16.092.729,39 lei la care se adauga TVA in valoare de 3.037.277,24 lei, din care C+M: 11.550.882,68 lei la care se adaugaTVA in valoare de 2.198.467,71 lei  data de devizul general.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA