HOTARAREA nr. 109 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA  nr 109  

                                     Din  30. 07. 2019                             

            Privind aprobarea Regulamentului   pentru stabilirea  conditiilor de exercitare a dreptului  de acces pe proprietatile orasului Jibou  in vederea instalarii ,intretinerii ,inlocuirii sau mutarii  retelelor de  comunicatii  electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , a modului de utilizare  partajata a elementelor de infrastructura ,precum si masurile privind construirea de retele noi de comunicatii electronice

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr  9153/22.07.2019  al Biroului  urbanism si contabilitate

-referatul de aprobare  nr 9153/22.07 2019  al domnului primar

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local

   Vazand  prevederile ;

–  legii nr 159/2016 privind regimul  infrastructurii fizice a reteloelor de comunicatii electronice ,precum si a pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice ,

– deciziei nr 997/13.11.2018 a Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrarea si Reglementarea in comunicatii privind tarife maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe,deasupra in sau sub imobilele proprietate publica

    Potrivit prevederilor art 129 (2) lit c,d din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

    Art 1 Se aproba aprobarea Regulamentului   pentru stabilirea  conditiilor de exercitare a dreptului  de acces pe proprietatile orasului Jibou  in vederea instalarii ,intretinerii ,inlocuirii sau mutarii  retelelor de  comunicatii  electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , a modului de utilizare  partajata a elementelor de infrastructura ,precum si masurile privind construirea de retele noi de comunicatii electronice  potrivit anexei nr  I,parte integranta din prezenta

  Art 2 -Se aproba  modelul de contract privind  constituirea dreptului de acces pe proprietatea  publica/privata  a orasului JIBOU conform anexei  nr 2. parte integranta din prezenta.

   Art 3 – Se aproba  tarifele care se vor percepe  pentru exercitarea dreptului de acces  pe,in ,sau sub imobilele proprietate publica /privata  a orasului Jibou conform anexei  nr 3 parte integranta din prezenta.

  Art 4 –Incetarea aplicabilitatii HCL nr 24/2014 .

  Art 5 Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Biroul urbanism ,Serviciul Contabilitate

  Art 6-  Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

– Biroul urbanism .

-publicitate/mass media

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria