HOTĂRÂREA  nr.57

Din  27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.57

Din  27.04.2022

Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la

31 martie 2022 al UAT Oraș Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

          -raportul nr. 5337/ 20.04.2022 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară încheiat la

31 decembrie 2021 al UAT Oraș Jibou;

-Referatul de aprobare nr. 5336/ 20.04.2022 a   domnului Primar ;

          -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

          În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  încheiat la 31 martie 2022 al UAT Oraș al UAT Oraș Jibou astfel:            

NR CRT VENITURICODPREVEDERI INITIALE 2022PREVEDERI TRIM I 2022INCASARI/PLATI La 31.03.2022
1.VENITURI TOTALE din care : 36.332.47010.507.9808.406.590
1.1Sume def tva  din care11.025.676.0001.186.000382.500
1.1.1Sume def tva ptr ch descentralizate11.02.025.652.0001.186.000382.500
1.1.2Sume defalcate din TVA pt drumuri11.02.0524.00000
1.2SUBVENTII, din care:00.181.882.970506.470487.079
1.2.1Subv de la  bug stat42.021.878.000501.500482.113
1.2.2Subv. de la bug consiliul local43.084.9704.9704.966
1.3Sume primite de la UE48.02760.000760.000843.222
1.4Sume exceed an precedent40.02.1411.614.0003.500.0001.000.000
1.6VENITURI CURENTE00.0216.399.5004.555.5105.693.789
1.6.1impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare03.02.180053.430
1.6.2Cote def imp venit04.02.019.613.0002.706.2502.258.821
1.6.4Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean04.02.051.300.000400.000305.936
1.6.5Imp cladiri PF07.02.01.01643.000178.510386.230
1.6.6Impozit cladiri PJ07.02.01.021.342.000330.0001.059.031
1.6.7 Impozit teren PF07.02.02.01200.00052.500115.996
1.6.8Imp teren PJ07.02.02.02104.50032.00087.709
1.6.9Imp teren extravilan07.02.02.03211.00045.750148.014
1.6.10Taxe judiciare timbru07.02.0398.00025.00049.741
1.6.11Impozit spectacole15.023.00050072
1.6.12Imp mij transp PF16.02.02.01738.000190.000411.656
1.6.13Imp mij transport PJ16.02.02.02198.00051.000127.860
1.6.14Taxe tarif elib licente16.02.03162.00042.00089.722
1.6.15Alte taxe utilizare bunuri16.02.5016.0006.50014.169
1.6.16Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate18.0242.50011.00021.483
1.6.17Venit concesionari si inchirieri30.02.051.060.000250.000379.959
1.6.18Venit prest servicii(salubriz)33.0266.50014.00039.392
1.6.19Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru34.020068
1.6.20Venit amenzi35.02443.000111.500144.000
1.6.21Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli36.02159.000109.0000
1.6.22Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.0100500
2.CHELTUIELI TOTAL din care:COD36.332.47010.507.9804.722.218
2.1Autoritati publice51.02.4.855.7801.296.280928.341
2.1.1Chelt personal 3.441.280870.130744.253
2.1.2Chelt materiale 1.080.500302.900141.588
2.1.3Alte cheltuieli(59.40) 153.00038.25037.000
2.1.4Chelt capital 181.00085.0005.500
2.2Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv54.02341.45086.41068.745
2.2.1Ch personal 283.45084.15068.514
2.2.2Ch materiale 8.0002.260231
2.2.3Fd rezerva 50.00000
2.3Ordine publica Politie locala si protectie civila61.021.026.600251.320216.701
2.3.1Chelt personal 906.200234.920208.561
2.3.2Ch materiale 60.40016.4008.140
2.3.3Chelt capial 60.00000
2.4Invatamant65.024.649.5001.991.8901.032.015
2.4.1Chelt materiale 1.141.000317.390260.421
2.4.2Burse 730.000131.000102.481
2.4.3Asistenta sociala/ Ajutor social 165.00000
2.4.4Proiecte cu finantare din fonduri externe 2.223.5001.473.500663.277
2.4.5Chelt capital 390.00070.0005.836
2.5Sanatate- Cab scolar si spital (centru vaccinare)66.021.369.500331.000191.867
2.5.1Ch personal 1.009.000262.850138.376
2.5.2Cheltuieli materiale 360.50068.15053.491
2.6Cultura,recreere,religie67.024.185.1001.005.05072.867
2.6.1Chelt personal 371.60057.75049.872
2.6.2Ch materiale 498.50052.30022.705
2.6.3Alte chelt-Asociatii si fundatii 115.00095.0000
2.6.4Chelt capital 3.200.000800.000290
2.7Asistenta sociala68.024.452.030985.750959.604
2.7.1Cheltuieli personal asistenti 1.340.000324.000317.191
2.7.2Indemnizatii handicapati 2.667.030601.250590.665
2.7.3Ajutor social –incalzire lemne 405.00060.00051.748
2.7.4Asociatii si fundatii 30.00000
2.7.5Ajutor urgenta 10.0005000
2.8Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa70.026.091.2901.836.390463.221
2.8.1Cheltuieli materiale 1.045.000310.00065.500
2.8.2Programe de dezvoltare 232.20000
2.8.3Proiecte cu finantare din fonduri externe 615.000450.000251.259
2.8.4Chelt capital 4.225.2001.102.500172.579
2.8.5Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -26.110-26.110-26.117
2.9Protectia mediului74.02738.100197.200168.276
2.9.1Cheltuieli personal 456.600127.20098.654
2.9.2Cheltuieli materiale 281.50070.00069.622
2.10Actiuni generale ec, comerciale80.02167.40039.00018.379
2.11Transporturi, strazi84.027.675.7201.907.690374.910
2.11.1Cheltuieli personal 1.093.030299.800239.012
2.11.2Cheltuieli materiale 698.500189.00068.590
2.11.3Chelt capital 5.941.3001.476.000124.424
2.11.4Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -57.110-57.110-57.116
2.12Alte actiuni economice87.02780.000580.000227.292
2.12.1Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile150.00050.0000
2.12.2Proiecte  de dezv multifunctionale530.000530.000227.292
2.12.3Chelt capital100.0000
 EXCEDENT/DEFICIT  3.684.372

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

                  SICORA COSMIN                         SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA