HOTĂRÂREA NR.134 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                HOTĂRÂREA NR.134                                                                                                  Din  15 decembrie 2015

                                     Privind stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru pe anul 2016

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie  2015,

            Având în vedere referatul nr. 15303/11.12.2015 al Biroului managementul proiectelor şi investiţii, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizele nr.15423 si nr. 15425 din 14.12.2015 ale comisiei de specialitate nr. 1 si nr. 3  ale Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se stabilesc taxele extrajudiciare  de timbru pentru anul 2016,conform Anexei care face parte integranta din prezenta  hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Csatlos Sandor                                                           Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria