PH nr. 12 din 19.02.2018

nr. 12 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr. 12 Din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitățile finanțate din venituri proprii pe anul 2018
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 12

Din 19.02.2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2018

   Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate  nr. 2039 din  14.02.2018 al Compartimentului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

– expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Potrivit prevederilor Legii  nr. 2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018

Văzând  prevederile art. 36 alin (2) lit b, 36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.45 alin (2)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli  la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2018  al UAT oraș  Jibou, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și Compartimentul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

Art.3.  Prezenta se comunică cu

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-Compartimentul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe

-Trezoreria Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședință/dosar hotărâri

-Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                 Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria