HOTĂRÂREA nr.183

   Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        HOTĂRÂREA nr.183

   Din 20.12.2022

Privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          – raportul nr. 15528 din 08.12.2022 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

          -Referatul de aprobare a d-lui Primar nr. 15528 din 08.12.2022, avizul comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local;

          În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

          Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă Planul de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2023 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar, dl. viceprimar,Serviciul de gospodărie comunală, Poliția locală, compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

          Art.3  Prezenta se comunică cu:         

          -dl.Primar,  dl.viceprimar

          -Serviciul Salubrizare Jibou

          -Serviciul de gospodarie comunala

          -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

           -Poliția locală

           -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

-Publicitate/mass media

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ:

                         ALMAȘ  IOAN                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA

PLANUL DE MASURI PENTRU GOSPODARIREA LOCALITATILOR

  1.Se vor atentiona persoanele fizice si juridice prin adrese scrise:

          – sa-si intretina in buna stare constructiile existente;

          – sa asigure repararea,spalarea geamurilor si vitrinelor,inlocuirea celor    

             sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor in care isi desfasoara activitatea;

          -sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si

           pe caile de acces;

          -sa nu depoziteze molozul rezultat din demolari,diferite materiale de

constructii sau utilaje pe domeniul public;

                                                                                         Termen: Permanent

                                                                                         Raspunde: Politia Locala                                                                                            

    2. Se va urmari ca deseurile provenite din constructii si demolari sa  fie transportate de catre detinatorii de deseuri,de cei care executa lucrari de constructii sau demolari sau de catre un operator de salubrizare autorizat la un Depozit de deseuri care preia aceste tipuri de deseuri.

                                                                                         Termen: permanent

                                                                                         Raspunde: Politia Locala

   3. Infiintarea de noi aliniamente stradale cu diferite specii dendrologice;

       Reinsamantari gazon;

       Plantarea de plante ornamentale anuale, bianuale si perene;

       Varuirea pomilor si bordurilor

                                                                                       Termen:  31.05.2023

                                                                                       Raspunde:  Serviciul de gospodarie comunala

      4.Mentinerea in stare corespunzatoare a spatiilor verzi,a locurilor de agrement.

      Lucrari de intretinere a spatiilor verzi existente:

            -completarea cu compost a scuarurilor,

             -taieri de corectie pomi,trandafiri;

             -taieri gard viu;

             -prasile;

             -cosit;

             -udari;

                                                                                    Termen:   permanent

                                                                                    Raspunde:   Serviciul de gospodarie comunala                   

   5.  Inlocuirea si completarea indicatoarelor rutiere precum si a cosurilor de gunoi de pe raza orasului Jibou;

      Efectuarea marcajelor rutiere si pietonale;

                                                                                    Termen: 30.06.2023

                                                                                    Raspunde: Viceprimar

                                                                                   Serviciul de gospodarie comunala

 6.Maturat, stropit si spalatul strazilor

                                                                                    Termen; perrmanent

                                                                                    Raspunde: Viceprimar

                                                                                   Serviciul Salubrizare Jibou                   

7. In satele apartinatoare se vor lua masuri pentru intretinerea drumurilor,podurilor,curatarea si amenajarea rigolelor,varuirea pomilor;

                                                                                    Termen: 30.04.2023

                                                                                    Raspunde: Viceprimar

                                                                                   Serviciul de gospodarie comunala

8. Identificarea si sanctionarea agentilor economici si persoanelor fizice care desfasoara activitati comerciale sau productive pe domeniul public fara aprobarea primariei orasului Jibou.

                                                                                    Termen: permanent

                                                                                    Raspunde:  Politia Locala                                                                                                                                                                                      

9.  Verificarea cu ajutorul camerelor de supraveghere si identificarea agentilor economici si a persoanelor fizice  care depoziteaza deseuri de orice fel in locuri nepermise.

                                                                                    Termen: permanent

                                                                                    Raspunde: Politia Locala             

10.Intretinerea drumurilor pe timp de iarna  (deszapezire)    

                                                                                    Termen: coform graficului de interventii     

                                                                                    Raspunde: Viceprimar

                                                                                    Serviciul Salubrizare Jibou          

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA