PH 52 din 29.05.2018

nr. 52 din 29.05.2018
HOTĂRÂREA nr. 52 Din 29.05.2018 privind mandatarea primarului Oraşului în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării majorării, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipal – LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 52

Din 29.05.2018

privind mandatarea primarului Oraşului în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării  majorării, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipal – LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016

Consiliul local al Oraşului Jibou  întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

 • Expunerea de motive a Primarului Oraşului nr. 6760  din 24.05.2018;
 • Raportul de specialitate al Compartimentului nr.6759  din 24.05.2018;
 • Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”;
 • Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”;
 • prevederile Art.10, alin.(5) ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubizare a localităţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Art. 36 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (6), pct.14 şi Art.37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Contractul de Finanţare nr.100666/19.11.2010; Anexa I.4-Planul multianual de finanţare;
 • Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale – LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016, Art.10, alin.(4);
 • Hotărârea  A.G.A nr.1 din 14.09.2010;
 • Hotărârea A.G.A nr.2 din 19.11.2010.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează domnul primar GHIURCO DAN desemnat în A.G.A. “ADI ECODES” al Oraşului să participe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” pentru aprobarea majorării, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipal – LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:

 • Primarul Oraşului jibou;

-Compartimentul Protecția Mediului;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Instituția Prefectului -Judeţul Sălaj;
 • Primarul Oraşului Jibou;
 • Compartimentul Protecția Mediului;
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”;
 • Dosar şedinţă;
 • Dosar hotărâri.

          Președinte de ședință                                                   Contrasemnează

                     Rus Dan                                                                Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria