HOTĂRÂREA nr. 61 din 27 iunie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 61

Din 27 iunie 2017

privind   schimbarea  destinației  apartamentului  nr 7 din  blocul G2  din spațiu de locuit  în spațiu de birou consiliere cetățeni

      Consiliul local al oraşului Jibou

     Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr.7418 din 21.06 2017  al  compartimentului urbanism și administrarea domeniului public și privat  prin care se propune schimbarea  destinației  apartamentului  nr.7 din  blocul G2  din spațiu de locuit  în spațiu de birou  și atribuirea/utilizarea acestuia în cadrul proiectului Servicii Comunitare  integrate pentru o viață  de calitate –CIVIC –POCU 20/4/2/102223 după semnarea contractului de finanțare  a proiectului

    -expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

       În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin.4 lit d, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

       În temeiul prevederilor art.45 alin (3)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

Hotărăşte:

      Art.1 Se aprobă schimbarea  destinației  apartamentului  nr.7 din  blocul G2  din spațiu de locuit  în spațiu de birou pentru consiliere cetățeni  .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se incredințeaza  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul  buget, finanțe, contabilitate

            -Compartimentul investiții

            -Biroul Urbanism

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria