HOTĂRÂREA NR.18 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.18

                                                Din 29 ianuarie 2016

Privind angajarea pe perioada nedeterminata a d.nei Longodor Iulia Maria Georgeana, bibliotecar  la Biblioteca oraseneasca Jibou

          Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2016,

          Având în vedere  referatul de specialitate nr. 849/22.01.2016 al Biroului resurse umane privind, procesul verbal nr.770/21.01.2016 al comisiei de concurs, raportul final al concursului pentru ocuaprea postului vacant de bibliotecar; expunerea de motive a d.nei viceprimar,  avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 2 si nr.3;

            In baza prevederilor:

            In temeiul art. 36(2) lit. a şi  art.  45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Incepand cu data de 10 februarie 2016 se angajeaza d.na LONGODOR IULIA MARIA GEORGEANA in functia de bibliotecar gradul I, studii superioare, clasa de salarizare 56, gradatia de vechime 1, personal contractual la Biblioteca oraseneasca Jibou, cu un salariu de baza brut de 1516 lei.

Art.2 – Se aproba Statul de functii la Biblioteca oraseneasca Jibou conform Anexei care face parte integranta din  prezenta hoatarare.

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

             Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                Sarkozi Paul                                                 Contrasemnează:

                                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria