HOTĂRÂREA nr.119

Din 09.09.2022

ROMÂNIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.119

Din 09.09.2022

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in calitate de membri  in comisia de evaluare a probei de interviu organizate la Liceul  Tehnologic Octavian Goga Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.10984 din 08.09. 2022 al secretarului general al UAT oras Jibou

– referatul de aprobare  nr. 10983 din 08.09.2022 al domnului primar ;

 – Adresa Inspectoratului Scolar prin care se solicita desemnarea reprezentantilor Consiliului local in calitate de membri  in comisia de evaluare a probei de interviu organizate la Liceul  Tehnologic Octavian Goga Jibou ;

– avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr.2,3 a Consiliului local;          

Potrivit prevederilor legii nr 1/2011 legea educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare , Ordinul nr 4.597 /06.08.2021 al ME  pentru aprobarea Metodologiei  privind organizarea  si desfasurarea  concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant  preuniversitar  de stat.

          În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  d,art 129(7) lit a , art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemneaza doamna Cadar Anamaria, membru titular si domnul  Țelea Valentin,  membru supleant in comisia de evaluare a probei de interviu organizate la Liceul  Tehnologic Octavian Goga Jibou.

Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  doamna secretar general.

Art.3 Prezenta se comunica cu

– Domnul Primar

– Institutia Prefectului-judetul Salaj

– Inspectoratul  Scolar al Judetului Salaj

-Persoanele  mentionate la art 1

– Dosar de sedinta / dosar hotarari

– Mijloace de publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:       ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA