HOTĂRÂREA NR. 176

Din 16.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR. 176

Din 16.12.2022

privind aprobarea  modificarii anexei la  HCL 174/2022 pentru completarea  HCL 135/2022 privind aprobarea proiectului  “Renovare energetica moderata a blocurilor I26,BL.AI2,BL.G1,BL.G2 , Orasul Jibou”,

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 15907 / 15.12.2022;

-Raportul de specialitate nr. 15908 / 15.12.2022al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 1,3;

-Ghidul specific – Condiții de accesare a fonduriloreuropeneaferentePlanuluiNațional de RedresareșiReziliențăîncadrulapelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – ValulRenovării, Axa 1 – Schema de granturipentrueficiență energetic șireziliențăînclădirirezidențialemultifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetic moderatăsauaprofundată a clădirilorrezidențialemultifamiliale – aprobatprin ordinal ministruluidezvoltării, lucrărilorpubliceșiadministrației nr. 444/2022șipublicatînMonitorulOficial al României nr. 292 și 292 bis/25.03.2022 cu modificarilesicompletarileulterioare;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilortehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobăcompletareaanexei la HCL 174/2022 cu valoareaneeligibila, conform anexeiparteintegranta din prezenta. Celelalteprevederi ale HCL 174/2022 raman neschimbate .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

      ALMAS  IOAN           SECRETAR GENERAL

          OPRIȘ MARIA