HOTĂRÂREA nr. 60 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 60

Din  20.04.2021

privind  transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuit spre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.5614  /16.04.2021 al domnului primar privind   transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuitspre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii

–  Raportul de specialitate nr 5615/16.04. 2021 al Biroului Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului privind privind  transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuitspre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii, Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art 1 Se aproba  transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuit spre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii

  Terenul este amplasat in cart. 1Mai I str. Garoafelor ,avand urmatoarele  vecinatati ;

Nord –  str.Garoafelor si blocul O2

Est  – Valea Apa Sarata

Vest –Scoala Gimnaziala Lucian Blaga

Sud – Gradinita nr 3

Art 2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul urbanism. administrarea domeniului public si privat al orasului

Art 3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Agentia Nationala pentru locuinte  Bucuresti
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA