HOTĂRÂREA NR.184 Din 22.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.184

Din  22.12.2020

Privind  alocarea sumei de 9000lei pentru efectuarea platii unei extertize tehnice realizata in dosar nr. 840/84/2018 la Tribunalul Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr. 14439 /21.12 2020 a domnului Primar ;

           -Raportul nr.14440/21.12.2020 al Secretarului General al orasului Jibou prin care se propune alocarea sumei de de 9.000 lei pentru plata unei expertize tehnice in dosarul nr 840/84/2018 pe rolul Tribunalului Salaj;

            -Decizia  nr. 6/2018 a Curtii de Conturi;

     – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,  si 3 ale Consiliului Local;

     Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea de 9.000 lei pentru plata unei expertize tehnice in dosarul nr 840/84/2018 pe rolul Tribunalului Salaj.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA