HOTARAREA Nr 4 din 09. 01. 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                          HOTARAREA  Nr   4                                                                                                

                                          Din    09. 01. 2015

           Privind  aprobarea  prelungirii cu 2 ani de zile a  contractului  de darea in folosinta cu titlu gratuit  /comodat a unor spatii situate in incinta Stadionului orasenesc  in favoarea  Asociatiei Suntem Parinti , noua ne pasa 

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou intrunit in sedinta extraordinara din data de  09. 01 . 2015

         Având în vedere

             –  cererea  Asociatiei Suntem Parinti , noua ne pasa de a li se prelungi   contractul de folosinta   gratuita /comodat  in incinta Stadionului orasenesc  pentru efecturea procedurilor medicale de recuperare a  copiilor  cu dizabilitati

            – raportul  de specialitate nr. 7563 din 11. 12. 2014  al biroului contabilitate  prin care se propune atribuirea unor spatii ,in folosinta gratuita Asociatiei mai sus mentionata  

           – expunerea de motive a d-lui Primar,

           – avizul comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local.

Potrivit prevederilor art. 124  din Legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ,republicata.

In temeiul art. 45(3 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata

                                          Hotărăşte:

            Art. 1- Aprobă prelungirea  contractului de  dare in folosinta gratuita /comodat a unor spatii din incinta  Stadionului orasenesc, proprietate publica a orasului ,  in suprafata de  17,50  mp cu inca 2 ani de zile .

           Art. 2. – Imputerniceste pe domnul primar sa semneze actul aditional la contractul de dare in folosinta gratuita/comodat a spatiilor.Drepturile si obligatiile partilor se vor prevede in actul aditional .

          Art. 3 – Prezenta se duce la indeplinirre de  catre dl. primar .

          Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

–    Asociatia  „   Suntem Parinti , noua ne pasa  „

   Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemenează:  

RUS  DAN                                           SECRETAR OPRIS MARIA