HOTĂRÂREA nr. 17 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL  SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 17

Din 28.02.2017

Privind alegerea președintelui de ședințe pentru conducerea ședințelor Consiliului local în luna martie a.c.

Consiliul local al orasului JIBOU intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local din 28.02.2017

            Având în vedere

            Hotărârea nr 95/2008 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Consiliului local

            În temeiul prevederilor art 35,39(1),art 45 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se alege  președinte de ședință pentru conducerea ședințelor Consiliului local în luna  martie a.c.  domnul consilier  Tarba Andrei .

            Art.2-Prezenta se comunică cu:

                      -Domnul  consilier Tarba Andrei

                      -Domnul Primar

                      -Instituția Prefectului județului Sălaj   

                      -Dosar de ședință/publicitate

Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria

n”,”serif”‘>            Art.3-Prezenta se comunică cu:

                     – Domnul primar

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj        

                     -Compartimentul Disciplină  în construcții  și protecția mediului

                     -Dosar de ședință /publicitate

Președinte de ședință                                                       Contrasemneaz Secretar

        Indreieș Ana –Claudia                                                                          Opriș Maria