HOTĂRÂREA NR.13

Din 25.01.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

HOTĂRÂREA NR.13

Din 25.01.2022

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare in perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judelele Clui și Sălaj, îtn perioada 2014-2020” in urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor in cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014- 2020 aprobati prin Hotărârea de Guvern nr.379/2020.

Consiliul Local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

– Referatul de specialitate nr.804/21.01.2022 al compartimentului Management de proiecte și achizitii publice;

– Adresa Companiei de Apă SOMEȘ S.A. nr. 1058/11.01.2022 ;

– Avizul initial al Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr. 25150/10.09.2018

– Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. nr.208104.01.2022, emis ca urmare a ajustarii preturilor in cadrul devizului general al POIM, conform HG 379/2020;

– Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean;

– Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Demoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată, Programul Operațional Infrastructura Mare 20 1 4-2020 ;

– Art. 8 alin. l), 3) lit. a, c,k) și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit61i publice republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

– Art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apd qi decanalizare republicatd;

– Art. 44 (l) din Legea 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

– HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanțate din fonduri publice;

– Hotararea Consiliului Local Jibou nr. 104/18.09.2018;

– Hotararea de Guvern nr.379/2020. în urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului ,,Proiectul regional de demoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 „, a Strategiei de tarifare și a Schemei de finanțare a proiectului;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art. 196(1)lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici revizuiti cuprinși in Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infiastructurii de apă și apă uzată din judelele Cluj și Sălaj, in perioada 2011-2020″ ce urmează a fi implementat de Compania de Apa SOMEȘ S.A., și

Art.2. Se aprobă majorarea participarii orașului Jibou, prin Consiliul Local Jibou, la cofinanțarea pentru „Proiectul regional de demoltare a infrastructurii de apă Si apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” din bugetul local in suma prevăzută in Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă in Studiul de fezabilitate și „Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare in perioada 2017-2023” (Anexa 2) și includerea strategiei de tarifare in Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Se acordă mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este UAT Jibou să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama UAT Jibou.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet.

 Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire se încredințeaza  domnul Primar

 Art. 6.  Prezenta se comunică cu :

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Compartimentul buget, finante, contabilitate

           -Compartimentul  investitii, managementul proiectelor 

          -Compania de apă Some S.A. CLUJ NAPOCA

          -Compania de apă SUCURSALA ZALĂU

          -Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA