HOTĂRÂREA NR 107 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  107

Din 29.08.2017

privind  rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.60/2017

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

     – raportul de  specialitate nr. 9555 din 18.07.2017 al secretarului orașului Jibou prin care se solicită  rectificarea HCL 60/2017 2017 în  sensul înlocuirii din cuprinsul art. 1 a hotărârii a  Centrului de cercetari biologice cu “Asociația Prietenii  Grădinii Botanice  și anume : Alocarea sumei de 5.000 lei  solicitata de către  “Asociația Prietenii  Grădinii Botanice “ Jibou  pentru desfășurarea  proiectului “Simpozionul Internațional  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VI a în perioada 18-28 iulie 2017, Asociației  Prietenii  Grădinii Botanice Jibou  și nu Centrului de Cercetari Biologice  cum eronat s-a menționat în HCL nr 60/2017.

     – Văzând Actul Constitutiv  și Statutul “Asociației Prietenii  Grădinii Botanice “

     – Expunerea de motive a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

     – art.36 alin (90  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul  art. 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăşte:

            Art.1  Se  aprobă    rectificarea HCL nr 60/2017 în  sensul 

“Alocarea sumei de 5.000 lei  solicitată de către  “Asociatia Prietenii  Grădinii Botanice “ Jibou  pentru desfășurarea  proiectului “Simpozionul Internațional  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VI a în perioada 18-28 iulie 2017,Asociatiei  Prietenii  Grădinii Botanice Jibou  și nu Centrului de Cercetări Biologice  cum eronat s-a mentionat în

HCL nr 60/2017.

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnul primar și doamna Opriș Dorina , șef birou   contabilitate.

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Biroul Contabilitate

            -dosar hotărâri/dosar de ședință

            -“Asociația Prietenii  Grădinii Botanice “ Jibou

            -Centrul de Cercetări Biologice JIBOU

            -Publicitate , mass-media

Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria