HOTĂRÂREA NR. 37 Din 31 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 37

                                                Din  31  martie 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  din 31 martie 2016 si pentru luna aprilie 2016

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2016,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă d.na consilier Petris Flavia  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din 31 martie 2016 si pentru luna aprilie 2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează:

                         Petris Flavia                                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                             Opriş Maria