HOTĂRÂREA NR.38 Din 18. 04. 2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.38

Din 18. 04. 2019

privind completarea anexei 4 din HCL nr.26/06.03.2019 privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou

    Consiliul Local al Oraşului Jibou:

  Având în vedere:

    -raportul nr.4728 din 12.04.2019 al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea domeniului public si privat;

    -expunerea de motive  nr. 4728 din 12.04.2019 a domnului Primar;

    -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

    – HCL nr. 26/06.03.2019 privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou;

În conformitate cu:

  • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
  • Legea nr. 650/2002 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
  • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 348/2004 – privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata în unele zone publice;  
  • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/2004 –  pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
  • Legea nr. 50/1991 republicata si actualizata – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; cu toate modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 12/1990 republicata – privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite; cu toate modificarile ulterioare republicată;
  • Ordonanta nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor; cu toate modificarile si completarile ulterioare;

Codul Civil nr. 287/2009 republicată, Titlul III, – Despre Contracte si Conventii

; În conformitate cu prevederile  art. 36(2) lit.b art.36 (4) lit. c)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

 În temeiul art 45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă completarea anexei 4 din HCL nr.26/06.03.2019 privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou astfel:

I. Lista cu locațiile nou identificate pentru amplasarea chioșcurilor și tonetelor pe temen lung:

  1. Oraș Jibou – Str. Wesselenyi Miklos
  2. Zona de pe strada Wesselenyi Miklos in apropierea  Liceului Tehnologic “Octavian Goga” Jibou – conform schita anexata

II. Lista cu locațiile nou identificate pentru comerț sezonier sau pe perioada determinată:

1.Oraș Jibou – Zona pieței agroalimentare

a) Incinta pieței agroalimentare.

     Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA