HOTĂRÂREA nr. 69 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 69

Din 26.05.2020

Privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr. 3673 din 19.03.2020   prin care se propune incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

– referatul de aprobare nr.3672/19.03.2020  emis de primarul orasului Jibou , avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate  ale Consiliului local .

            Potrivit prevederilor

– art. 109 (3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ,

– art .1(2) lit. b  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor  publice și întărirea disciplinei  financiare  și de  modificare  și completarea unor acte normatine

            Văzând  prevederile art. 129 (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul prevederile art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se aproba incheierea a două  contracte  de asistenta  juridica pentru reprezentare la instanta de fond  in dosar 1778/1752/2017  și  dosar nr.739/1752/2018  pe rol la Tribunalul Sălaj, cu Cabinet  individual  avocat  Cobzaș Adela Diana , avocat în Baroul Sălaj;Valoarea  totala a celor doua contracte este de  8000 lei.

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget , Finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate,impozite și taxe locale

-publicitate/mass media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA