HOTĂRÂREA NR.159

Din   22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.159

Din   22.11.2022

Privind alocarea unor sume si efectuarea platii cheltuielilor de judecată potrivit hotararilor judecatoresti definitive

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,      

          Având în vedere:

          – Referatul de aprobare nr. 14270/09.11 2022 a domnului Primar ;

          -raportul  de specialitate nr. 14271/09.11 2022 al Secretarului General UAT Jibou privind  alocarea unor sume si efectuarea platii cheltuielilor de judecată potrivit hotararilor judecatoresti definitive:

1.Prin sentinta civila nr 14/07.02.2022 pronuntata de catre Tribunalul Salaj in

dosarul nr 1063/84/2021, UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 4.000 lei

Prin Decizia civila nr 668/16.06.2022 pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj in

dosarul nr 1063/84/2021 UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 3.000 lei .

obiectul dosarului a fost litigiu privind functionarii publici (legea nr 188/1999) plata drepturi salariale. UAT oras Jibou a fost obligat de catre cele doua instante de judecata la plata unor drepturi banesti salariale si cheltuieli de judecata in cuantum de 7.000lei

2.Prin Decizia civila nr 37 /20.01.2022 pronuntata de catre Tribunalul Salaj in

dosarul nr. 2812/1752/2017 UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 3.205 lei

onorariu expert, si 5820 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in fata primei instante

si in apel.

-Prin Decizia nr 359/06.09.2022 pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj in dosarul nr 2812/1752/2017 UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in recurs .Obiectul dosarului a fost pretentii.

 -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 ale Consiliului local;

  Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare, art 451, 452, 453 din Codul de procedura civila;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea unor sume si efectuarea platii cheltuielilor de judecată potrivit hotararilor judecatoresti definitive astfel

  1. Prin Sentinta civila nr 104/07.02.2022 pronuntata de catre Tribunalul Salaj in

dosarul nr 1063/84/2021, UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 4.000 lei,

1.2. Prin Decizia civila nr 668/16.06.2022 pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj in

dosarul nr 1063/84/2021 UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 3.000 lei

1.3 Prin Decizia nr 359/06.09.2022 pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj in dosarul nr 2812/1752/2017 UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in recurs

1.4.Prin Decizia civila nr 37 /20.01.2022 pronuntata de catre Tribunalul Salaj in

dosarul nr. 2812/1752/2017 UAT oras Jibou este obligat la plata sumei de 3.205 lei si 5820 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in fata primei instantesi in apel.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate /mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA