HOTĂRÂREA nr.31 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.31

Din 30.03.2021

privind actualizarea Registrului spațiilor verzi aprobat prin HCL nr.109/2016.

          Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.3267/08.03 2021 al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului privind actualizarea Registrului spațiilor verzi aprobat prin HCL nr.109/2016.

– referatul de aprobare a domnului Primar nr.3268/22.03. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

– art. 16, alin.(1,2) Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007, republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,

Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

 În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea registrului spatiilor verzi aprobat prin HCL 109 / 30.08.2016  astfel:

-strada Tudor Vladimirescu……639 mp;

-strada Odorheiului……………1200 mp;

-strada Castanilor……………..1225 mp.

Anexam forma actuala a registrului  spatiilor verzi  cu acces limitat si nelimitat din aria administrativ teritoriala Jibou.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana prevăzută la art.1.

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

 Art.4 Prezenta se comunică cu

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Domnul Primar

                    -ADI „Ecodes Sălaj

                    -Dosar de ședința/publicitate

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂ

PETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA