HOTĂRÂREA NR.191 Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL     

HOTĂRÂREA NR.191

Din 21.11.2023

privind aprobarea depunerii proiectului

”Construire centrală electrică fotovoltaică”, și a bugetului aferent

în scopul obținerii finanțării în cadrul programului “Fondul de modernizare în România”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 14903/13.11.2023;

-Raportul de specialitate nr.14903/13.11.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

1 Ordinul nr. 1431/01.11.2023  emis de Ministerului energiei privind aprobarea  ghidului solicitantului in cadrul Programului “Fondul pentru modernizare in Romania, Programul cheie 1 – Surse regenerabile de energie si stocare energiei 

2. Finalizarea STUDIULUI DE  FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții ” Construire centrala electrica fotovoltaică”;

Potrivit prevederilor :

OUG  Nr. 60/2022 din 4 mai 2022privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 44-46  din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) li. b coroborat cu art 129 (4) lit. d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1 Se aprobă depunerea de către UAT orașul Jibou a proiectului ”Construire centrală electrică fotovoltaică”, în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului “Fondul pentru modernizare în Romania”, Programul cheie 1– Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. 

ART.2 Se aprobă bugetul total al proiectului  în valoare de 3.473.947,62 lei (inclusiv TVA), din care: valoare grant solicitat 3.262.099,30 lei (inclusiv TVA) și contribuția proprie în proiect în valoare de 211.848,32 (inclusiv TV), conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.3 Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Construire centrală electrică fotovoltaică”,  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5 Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuieilor cu operarea şi întreţinerea investiţiei „Construire centrală electrică fotovoltaică ”după finalizarea proiectului, cel puţin pe întreaga perioadă de durabilitate.

ART.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  și Comp.  management de  proiecte și achiziții publice.

ART.7 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     CADAR  ANAMARIA                                   SECRETAR GENERAL                                                                                                  TEGLAȘ RODICA