HOTĂRÂREA NR.182 Din 17.12. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.182

Din   17.12. 2019

Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou

în anul școlar 2020-2021  la nivelul orașului Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-adresa  nr 8661 din 11.09 2019  a  Inspectoratului Școlar Județean Sălaj înregistrat la Primăria orașului JIBOU la nr. 11.102 / 11.09.2019

-comunicările  instituțiilor de învățământ privind rețeaua școlară în anul școlar 2020/2021;

-referatul de aprobare a domnului primar , rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 3 ale Consiliului local;

-proiectul de hotărâre a domnului primar, rapoartele argumentative; 

Avizul Conform nr. 11.204/11.12.2019  emis de către Inspectoratul Școlar județean Sălaj;

Potrivit  prevederilor OMEN nr. 5090/30.09.2019  pentru aprobarea Metodologiei  privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și  emiterea avizului conform  în vederea organizării rețelei unitătilor de învățământ preuniversitar  pentru anul școlar  2020-2021;               

            Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 legea educației naționale cu modificările  ulterioare, Legea nr. 287/2009 – Codul Civil ;

            Văzând prevederile   art.129 (2), lit.d coroborat cu art.129 (7), lit. a,  art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În  temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. a, din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se aprobă  organizarea  rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou pentru anul  școlar  2020-2021 conform anexelor parte integrantă din prezenta, astfel:  

-Scoala Gimnaziala Lucian Blaga ,

-Liceul Tehnologic Octavian Goga

-Liceul Teoretic Ion Agarbiceanu

-Gradinita Prichindel

-Clubul Copiilor

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și unitățile de învățământ  mai sus precizate.

            Art.3 Prezenta  se comunică cu

            – dl. Primar

            – Instituția Prefectului –județul SĂLAJ           

            – Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj

            – Unitățile de învățământ precizate la art. 1

            – dosar de ședință /dosar hotărâri

            – publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA