Hotararea nr. 46 din 27 mai 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 46

                                                 Din 27 mai 2014

privind  premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 mai 2014

            Având în vedere Raportul nr. 2111 din 30 aprilie 2014 al  biroului buget, finanţe, contabilitate, expunerea de motive nr.2110/2014 a d-lui Primar şi avizele cu nr.2493, 2494 si 2495 din 26 mai 2013 ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3;

                        In temeiul art. 36(2) lit.d  şi 45(1) din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acordarea unor premii  din  bugetul local , cap.540220 ”Alte servicii publice generale-cheltuieli materiale”, elevilor care  au participat la olimpiadele şcolare, faza  judeteana si faza  naţională, astfel:

            Elevii premiaţi şi şcolile de la care provin sunt prevăzuţi în  Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi  d-na contabil.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,

 Vincze Ioan                                                                           Contrasemnează:

                                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria