PROIECT DE HOTARARE NR.3 din 5 ian 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

VICEPRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE NR.3

                                                        din 5 ian. 2016

Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar sectiunea dezvoltare  la Liceul tehnologic Octavian Goga.

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr. 91 din 05.01.2016 al Spitalului orasenesc Jibou,.

In conformitate cu prevederile cap.V, art.5 pct.13 lit.b din Anexa la Ordinul MFP nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015;     

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acoperirea deficitului bugetar sectiunea dezvoltare pe anul 2015 la activitatea Liceul tehnologic Octavian Goga  cu suma de 1.584,96 lei din excedentul bugetar.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar-Indreies Ana Claudia  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

VICEPRIMAR,                                               Avizat legalitatea:

Indreies Ana Claudia                                        Secretar oras,

                                                                        Opris Maria