HOTĂRÂREA NR 92 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  92

Din 29.08.2017

privind trecerea din domeniul public  în domeniul privat  a unor mijloace fixe în vederea  casării acestora

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere :

– raportul nr.9721din 23.08. 2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, contabilitate

– expunerea de motive a d-lui Primar

 – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

            Potrivit prevederilor OG  nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere  din funcțiune ,casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

            În baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

Hotărăşte:

    Art.1 Se aprobă  trecerea din domeniul public  în domeniul privat  a unor mijloace fixe în vederea  casării acestora , potrivit anexei  parte integrantă din prezenta .

    Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria- Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Serviciul contabilitate

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat,

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria