HOTĂRÂREA NR. 13 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.13

Din 29.01.2019

Privind modificarea   contractului de închiriere  nr. 12.164/20.10.2010 în sensul majorării suprafeței închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr 23 și prelungirea acestuia pe o perioada de 1 an de zile, prin act adițional

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 778/22.01.2019  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat și Serviciul contabilitate  prin care se propune modificarea prin act adițional a contractului de închiriere

Nr. 12.164/20.10.2010 în sensul majorării suprafeței închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr. 23 și prelungirea acestuia pe o perioada de 1 an de zile numitului Rezmiveș Vasile cererea de prelungire făcută de chiriaș;

– procesul verbal nr. 934/28.01.2019 al comisiei sociale de analizare a solicitărilor de locuințe;

– expunerea de  motive  nr. 779/22.01.2019  a domnului Primar

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local

Potrivit prevederilor:

– OUG nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile  cu destinația de locuințe  cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp)practicat pentru spațiile cu destinație de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrative teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul   art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  modificarea   contractului de închiriere  nr. 12.164/20.10.2010 încheiat cu chiriașul Rezmiveș Vasile și soția sa în sensul majorării suprafeței închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr. 23, de la 24,50 mp la 34 mp, prelungirea acestuia pe o perioada de 1 an de zile, prin act adițional Se instituie obligatia pentru chirias de a  preda spatiul inchiriat in termen de 30 de zile de la data notificarii  in cazul  aparitiei unei oportunitati de utilizare a acestuia de catre proprietar.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul  Contabilitate,

-Biroul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Rezmiveș Vasile  și soția str. Ronei nr 23

-Publicitate /dosar de ședință

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA