HOTARAREA NR. 114 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 114

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru  Compartimentul Asistenta Medicala din unitatile de invatamant.

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere referatul nr.14248/13.11.2015 al biroului buget, finante, contabilitate,  privind necesitatea rectificarii bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor de personal  pentru compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant ca urmare a majorarii salariilor cu 25%, in baza OUG nr.35/02.09.2015, expunerea de motive a d.nei Viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local 2015 pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru  Compartimentul Asistenta Medicala din unitatile de invatamant, potrivit Anexei cvare face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Pop Iulius Emmanuel                                                Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                       Opriş   Maria