HOTARAREA NR. 22 Din 10 februarie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL 

 HOTARAREA NR. 22

Din 10 februarie 2016

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educational,

acordarea acestuia sub forma de tichete sociale pentru gradinita conform Legii nr.

248/2015, privind stimularea participarii in invatamantul prescolari a copiilor provenind din familii defavorizate

         Consiliul Local al  orasului Jibou intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.02.2016,

          Avand in vedere Referatul Compartimentului de Servicii si Prestatii Sociale nr.

1674/09.02.2016, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizul comisiei de specialitate nr.2

a Consiliului Local, In conformitate cu prevederile:

 – HG nr.15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învătământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinită

– Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare

– Legii nr. 272/ 2004, privind protectia si promovoarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare

– Legii asistentei sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare

– Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

– Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările si completările ulterioare

– Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finantele publice locale si a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016;

In temeiul art. 36(2) lit.d si art. 45(1)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,                     HOTARASTE:

ART. 1  –  Se desemnează d.na Rus Ileana Claudia, inspector cu atributii de asistenta sociala in cadrul Primăriei, compartimentul de Asistentă Socială si Prestatii sociale, persoana cu responsabilităti în implementarea Legii nr. 248/2105, in orasul Jibou.

ART. 2 – Persoana desemnată din cadrul Primăriei identifică toti copiii eligibili, cu vârsta între 2-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de nasteri – stare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocatie de stat si alte beneficii, precum si prin vizite din usă în usă;

ART. 3 – Viceprimarul orasului Jibou facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 si a normelor si procedurilor de aplicare si se implică în rezolvarea situatiilor identificate;

ART. 4 – Viceprimarul orasului Jibou asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

ART. 5 – Prezenta Hotărâre se comunică:

–       directorilor gradinitelor;

  • Mijloace de publicitate

PRESEDINTE DE SEDINTNTA,

    Vincze Ioan                                            Contrasemneaza: secretar Opris Maria