PH nr. 104 din 18.09.2018

HOTĂRÂREA NR. 104

din data de 18.09.2018

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

 

Consiliul Local al Orașului Jibou întrunit în sedință publică în data de 18.09.2018

 

Având în vedere:

– Referatul de specialitate nr. 11498 al Compartimentului Management de Proiect și Achiziții Publice

– Adresa Companiei de Apă SOMEȘ S.A.nr. 25392/DD/UIP/12.09.2018;

– Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S. nr. 25150/10.09.2018;

– Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

– Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

– Prevederileart. 36 alin. 4 lit.d, alin.6 lit.a, pct.14 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederileart.8 alin.1), 3) lit. a, c, k și art.9 alin.1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată,cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederileart. 12 alin. 1), lit.a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

– Prevederile ale art. 44(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– PrevederileHG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 

În urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului  „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”,a Strategiei de tarifare și a Schemei de finanțare a proiectului

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d și art. 45 alin. 2din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce urmează a fi implementat de Compania de Apă SOMEŞ S.A.și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă participarea Orașului Jibou prin Consiliul Local al Orașului Jibou la cofinanțarea pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiu de fezabilitate și ”Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023” (Anexa 2) și includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

          (2) Se acordă mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este UAT Jibou să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama UAT Jibou.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet.

 Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire se încredințeaza  domnul Primar

 Art. 6.  Prezenta se comunică cu :

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Compartimentul buget, finante, contabilitate

           -Compartimentul  investitii, managementul proiectelor 

          -Compania de apă Some S.A. CLUJ NAPOCA

          -Compania de apă SUCURSALA ZALĂU

          -Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                               SECRETAR ORAȘ

                                                                                      OPRIȘ MARIA

 

 

Nr. 104/18.09.2018

Adoptată în şedinţa din data de 18.09.2018

Cu un număr de  13 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie