Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local – 2021

Ianuarie 2021

 • HOTĂRÂREA NR. 1 din  26.01.2021 privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2021-2022

 • HOTARAREA NR. 2 din  26.01.2021 privind utilizarea excedentului din anii precedenți

 • HOTARAREA NR. 3 din  26.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local și a sectiunii de functionare pe anul 2020 din activitatile finantate integral din venituri proprii

 • HOTARAREA NR. 4 din  26.01.2021 privind acoperirea definitiva  a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou dr Traian Herta

 • HOTĂRÂREA  NR. 5 din 26.01.2021 Privind modificarea si completarea Regulamentului  actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare  in parcarile  de domiciliu/resedinta  sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou aprobat prin HCL nr. 19/27.03.2018

 • HOTĂRÂREA  NR. 6 din 26.01.2021 Privind   aprobarea Protocolului de colaborare  intre UAT oras JIBOU si  SC Piconet SRL pentru gestionarea platilor la parcarile  cu plata in sistem  electronic  prin SMS si aplicatii mobile Smartphone

 • HOTARAREA  NR. 7 din 26.01.2021 Privind aprobarea  prelungirii contractului de inchiriere  nr. 1062/2017

 • HOTARAREA  NR. 8 din 26.01.2021 Privind  aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale

 • HOTĂRÂREA NR. 9 din 26.01.2021 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie  publica  deschisa  cu oferta la plic inchis a unei parcele   de teren apartinand domeniului privat al orasului Jibou  situata in incinta Parcului Industrial  inscrisa in CF nr 52683 nr cadastral 52683 in suprafata de 2822 mp in vederea  realizarii unor constructii industriale

 • HOTĂRÂREA NR. 10 din 26.01.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2021

 • HOTARAREA  NR. 11 din 26.01.2021 Privind  modificarea statului de functii al Spitalului orasenesc Jibou dr.Traian Herta

 • HOTĂRÂREA NR. 12 din 26.01.2021 Privind aprobarea  solicitării de transmitere a unui teren in  suprafata de 1.500 mp  ce reprezinta  cota parte  din terenul in suprafata de 4439 mp , situat în orașul Jibou str. 22 Decembrie 1989  nr. 77 din domeniul public  al Statului Român si administrarea Ministerului Agriculturii  in domeniul public  al orasului JIBOU  si administrarea Consiliului local Jibou  si declararea  acestuia bun de interes local

 • HOTĂRÂREA NR. 13 din 26.01.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de fezabilitate  pentru investitia ” REABILITARE SI MODERNIZARE  PIATA AGROALIMENTARA  DIN ORASUL JIBOU”

 • HOTĂRÂREA NR. 14 din 26.01.2021 Privind   atestarea  apartenentei  la domeniul public  al orasului Jibou  a unui teren  situat  in orasul Jibou str. Garoafelor

 • HOTĂRÂREA NR. 15 din 26.01.2021 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2021

Februarie 2021

 • HOTĂRÂREA NR. 16 din 23.02.2021 privind  modificarea Statului  de funcții la Gradinita cu program prelungit Prichindel JIBOU prin transformarea  postului de administrator financiar studii medii in administrator financiar studii superioare

 • HOTĂRÂREA NR. 17 din 23.02.2021 Privind actualizarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

 • HOTĂRÂREA NR. 18 din 23.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 19 din 23.02.2021 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021 și completarea HCL nr.166/2020

 • HOTĂRÂREA NR. 20 din 23.02.2021 privind schimbarea destinatiei  imobilului  situat in  orașul Jibou, str. Tudor Vladimirescu  nr. 14, jud. Salaj, din Cabinet sediu partid în Birou Parlamentar

 • HOTĂRÂREA NR. 21 din 23.02.2021 privind  închirierea prin atribuire directă   a unui spațiu situat în orașul Jibou,str.Tudor Vladimirescu  nr.14 ,jud.Salaj, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar,reprezentat prin domnul Florian Neaga în calitate de deputat

 • HOTĂRÂREA NR. 22 din 23.02.2021 privind modernizarea arhitecturală  și peisagistică a unor zone din cartierului 1 Mai I,  str. Stadionului si Garoafelor

 • HOTĂRÂREA NR. 23 din 23.02.2021   privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 24 din 23.02.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de Fezabilitate pentru investitia CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU

 • HOTĂRÂREA NR. 25 din 23.02.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie  2021

 • HOTĂRÂREA NR. 26 din 23.02.2021 Privind  “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 1803.5 mp situat în Orasul Jibou, strada 1 Mai, Nr. 22, incinta Pietei Agroalimentare Jibou”

Martie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 27 Din 30.03.2021 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 28 Din 30.03.2021 privind completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitia “Drum colector aferent drumului de centura Est Jibou (Strada Agrijului) ”

 • HOTĂRÂREA nr. 29 Din 30.03.2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luarii în evidență la nivelul UAT ORAS JIBOU a acestora,stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea  și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile

 • HOTĂRÂREA nr. 30 Din 30.03.2021 privind  numirea reprezentantului UAT oras JIBOU în cadrul Asociatiei de  dezvoltare Intercomunitara  Zona Metropolitana Zalau

 • HOTĂRÂREA nr. 31 Din 30.03.2021 privind actualizarea Registrului spațiilor verzi aprobat prin HCL nr.109/2016

 • HOTĂRÂREA nr. 32 Din 30.03.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 7233/24.06.2020, de la dl. Jurje Raul Silviu, căsătorit cu Jurje Alexandra la dl. Jurje Ionuț-Vasile necăsătorit și Suciu Daniela-Aurora necăsătorită

 • HOTĂRÂREA NR. 33 Din 30.03.2020 Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM  NORMAL NR.2 DIN ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ aprobată prin HCL nr.114/26.09.2017

 • HOTĂRÂREA NR. 34 Din 30.03.2020 Privind  aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI  FINANȚATE  DIN  BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU PENTRU ANUL 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 35 Din 30.03.2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv și casarea unor bunuri

 • HOTĂRÂREA  nr. 36 Din  30.03.2021 privind închirierea păsunilor, libere de contract aflate în administrarea Consiliului local al UAT oras Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 37 Din 30.03.2021 Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012

 • HOTĂRÂREA  nr. 38 Din  30.03.2021 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2140/2014 pentru spatiul comercial din satul Rona

 • HOTĂRÂREA nr. 39 Din 30.03. 2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  aprilie  2021

Aprilie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 40 Din 20.04.2021 privind  aprobarea  bugetului de functionare al UAT oraș Jibou, aprobarea   bugetului de dezvoltare si  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou  pentru anul  2021

 • HOTĂRÂREA nr. 41 Din 20.04.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 42 Din 20.04.2021 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 43 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la 31 Decembrie 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

 • HOTĂRÂREA  nr. 44 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la 31 Martie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 45 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la 31 decembrie 2020 al UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 46 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară incheiat la 31 martie 2021 al UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 47 Din 20.04. 2021 Privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 48 Din  20.04.2021 privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 2.6 %, incepand cu anul fiscal 2022

 • HOTĂRÂREA  nr. 49 Din  20.04.2021 privind încheierea unui protocol de colaborare  intre UAT orasul Jibou  si Inspectoratul de politie  Judetean Salaj 

 • HOTĂRÂREA nr. 50 Din 20.04.2021 privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Câmpean Andra Romina minoră, reprezentată de curator special Câmpean Crina Olimpia

 • HOTĂRÂREA  nr. 51 Din  20.04.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  mai 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 52 Din 20.04.2021 privind modificarea  Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA nr. 53 Din 20.04.2021 Privind MODIFICAREA  STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI ORASENESC JIBOU DR.TRAIAN HERTA

 • HOTĂRÂREA  nr. 54 Din 20.04.2021 privind  completarea HCL nr 36/30.03. 2021 privind închirierea păsunilor, libere de contract aflate în administrarea Consiliului local al UAT oras Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 55 Din 20.04.2021 Privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru  efectuarea unei plati pentru punerea in executare a sentintei civile definitive nr 738/23.10.2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 56 Din  20.04.2021 privind infiintarea  unei structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou, precum si  aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si  functionare a acesteia

 • HOTĂRÂREA nr. 57 Din 20.04.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 58 Din  20.04.2021 privind modificarea Regulamentului pentru finantarea  programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza unitatii administrativ teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial,detinatoare ale certificatului de identitate  sportiva , aprobat prin HCL nr. 150/2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 59 Din  20.04.2021 privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU

 • HOTĂRÂREA  nr. 60 Din 20.04.2021 privind  transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuit spre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii

 • HOTĂRÂREA  nr. 61 Din  20.04.2021 privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 62 Din 20.04.2021 privind  aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E precum si a amplasamentului  apa, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi  etc

 • HOTĂRÂREA  nr. 63 Din  20.04.2021 privind  propunerea de atribuire teren in proprietate numitei Opris Aurelia Rodica dom. In orasul Jibou str.22 Decembrie 1989 nr 4, prin Ordinul domnului Prefect

Mai 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 64 Din 25.05.2021 Privind rectificarea bugetului pe anul 2021 

 • HOTĂRÂREA nr. 65 Din 25.05.2021 Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea  activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE

 • HOTĂRÂREA nr. 66 Din 25.05.2021 Privind alocarea  de sume, din bugetul local al orasului Jibou pentru premierea veteranilor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care domiciliaza pe raza orasului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 67 Din  25.05.2021 Privind prelungirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou , str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA nr. 68 Din 25.05.2021 privind modificarea Statului de funcții al UAT oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 69 Din 25.05.2021 privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491/31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la WEST OIL SRL

 • HOTĂRÂREA nr. 70 Din 25.05.2021 privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491/31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Borzan Constantin

 • HOTĂRÂREA  nr. 71 Din  25.05.2021 Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publice a două parcele de teren  ,situate în incinta Parcului Industrial Jibou,înscrise în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp și CF 52110 în suprafață de 3635mp

 • HOTĂRÂREA NR. 72 Din 25.05.2021 Privind   aprobarea  vânzării prin licitație publică deschisă cu oferta la plic închis, a unei parcele de teren,apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 52110 Jibou nr.cadastral 52110 în suprafață de 3635 mp , în vederea realizarii unor construcţii cu destinația de construcții industriale  și/sau hale depozitare produse industriale sau alimentare

 • HOTĂRÂREA NR. 73 Din 25.05.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si si a Proiectului Tehnic pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA ILUMINAT PUBLIC SI A RETELEI DE FIBRA OPTICA PE STRADA GAROAFELOR, ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ

 • HOTĂRÂREA NR. 74 Din 25.05.2021 privind solicitărea transmiterii unor sectoare de drum judetean, din domeniul public al Judetului Salaj si administarea Consiliului Judetean Salaj în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 75 Din 25.05.2021 Privind aprobarea finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă

 •  HOTĂRÂREA  nr. 76 Din  25.05.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iunie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 77 Din 25.05.2021 Privind alocarea sumei de 1000 lei pentru onorariul provizoriu stabilit de Tribunalul Sălaj în dosar nr.739/1752/2018

 • HOTĂRÂREA nr. 78 Din 25.05.2021 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021și completarea HCL nr.166/2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 79 Din  25.05.2021 Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea  închirierii prin licitație publică a bazei sportive  Rona , situată în sat Rona Nr.97/A , înscrisă în CF 50289 nr. cadastral 50289

 • HOTĂRÂREA NR. 80 Din 25.05.2021 Privind închirierea prin licitație publică a bazei sportive Rona

 • HOTĂRÂREA  nr. 81 Din  25.05.2021 privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu – ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 61/20.04.2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 82 Din  25.05.2021 privind  aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei ”Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , str. Garoafelor , F.N” , precum si a  sistematizarii amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

 • HOTĂRÂREA  nr. 83 Din 25.05.2021 privind alocarea unor sume pentru întăbularea celor 4 sate aparținătoare orașului Jibou

Iunie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 84 Din 29.06.2021 Privind rectificarea bugetului pe anul 2021 pentru proiectul Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate-civic, unde orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga sunt parteneri  

 • HOTĂRÂREA nr. 85 Din 29.06.2021 Privind rectificarea bugetului pe anul 2021 pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga

 • HOTĂRÂREA NR. 86 Din 29.06. 2021 Privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 87 Din 29.06 .2021 Privind rectificarea bugetului pe anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 88 Din 29.06.2021 privind alocarea unui sprijin financiar pentru derularea proiectului Simfonia Culorilor și a Formelor din cadrul Clubului Copiilor Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 89 Din 29.06.2021 Privind alocarea  de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie

 • HOTĂRÂREA NR. 90 Din 29.06.2021 Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 91 Din 29.06.2021 Privind actualizarea comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte și a Regulamentului privind repartizare locuintelor sociale și din fondul locativ de stat 

 • HOTĂRÂREA nr. 92 Din 29.06.2021 privind acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2020-2021

 • HOTĂRÂREA nr. 93 Din 29.06.2021 privind actualizarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor si cadrelor  didactice care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare, aprobat prin HCL nr 21/2019, începând cu anul școlar 2021-2022

 • HOTĂRÂREA nr. 94 Din 29.06.2021 privind completarea listei de invetiții aprobată prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu  investițiile “Consolidare mal si regularizare curs apa pentru Valea Fundatura Raului” si “ Reparatii Santuri Rona IV”

 • HOTĂRÂREA nr. 95 Din 29.06.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 56/20.04.2021 a Consiliului Local al Orașului Jibou și a Regulamentului de organizare și funcționare a ”SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU”

 • HOTĂRÂREA nr. 96 Din 29.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe din Baza Sportiva Jibou către ” SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU ” și încheierea Contractului de comodat

 • HOTĂRÂREA  nr. 97 Din 29.06.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iulie 2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 98 Din 29.06.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Oraș Jibou și U.M 01482 Șimleul Silvaniei în domeniul protecției mediului

 • HOTĂRÂREA nr. 99 Din 29.06.2021 Privind rectificarea bugetului pe anul 2021pentru proiectul Modernizare si extindere Grădinița cu Program Prelungit Prichindel  Jibou 

 • HOTĂRÂREA NR. 100 Din 29.06.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia ”Modernizare și extindere gădiniță cu program prelungit Prichindel Jibou, cod SMIS 123519”

 • HOTĂRÂREA NR. 101 Din 29.06.2021 Privind instituirea taxei de avizare a activității de colectare a ciupercilor comestibile, fructelor de pădure, melcilor, plantelor medicinale, etc. la nivelul UAT Oraș Jibou de pe terenurile  primăriei

Iulie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 102 Din 09.07.2021 Pentru aprobarea solicitării transmiterii a doua terenuri, în suprafață totală de 14168 mp ce reprezintă cota parte din terenul în suprafață de 182556 mp, înscrise în Cartea Funciara CF 51398 Jibou, numar cadastral 51398 din domeniul public al Statului Român și administarea Ministerului Transporturilor, concesionate Companiei de Căi Ferate CFR,  în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 103 Din 14.07.2021 privind completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitiile “Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului” si “Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului”

 • HOTĂRÂREA  nr. 104 Din 14.07.2021 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

 • HOTĂRÂREA  nr. 105 Din 27.07.2021 Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la 30 Iunie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 106 Din 27.07.2021 Privind  aprobarea contului de execuție bugetară  încheiat la 30 Iunie 2021 al UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 107 Din 27.07.2021 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

 • HOTĂRÂREA NR. 108 Din 27.07.2021 Privind alocarea de sume necesare pentru desfasurarea concertului de pricesne

 • HOTĂRÂREA  nr. 109 Din 27.07.2021 privind aprobarea  programului anual și al  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind    finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 110 Din 27.07.2021 privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou , str. Libertății nr.26 , pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator

 • HOTARAREA  nr. 111 Din 27.07.2021 Privind  modificarea Organigramei și a Statului de functii ale Spitalului orășenesc Jibou dr.Traian Herta

 • HOTĂRÂREA nr. 112 Din 27.07.2021 privind completarea listei de invetiții aprobată prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investiția “Imbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord-estul județului”

 • HOTĂRÂREA nr. 113 Din 27.07.2021 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 114 Din 27.07 2021 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 115 Din 27.07.2021 Privind  modificarea art .5(1) din Regulamentul de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată în orasul Jibou și completarea Anexei nr.2  cu încă doua zone de parcare publică cu plată 

 • HOTĂRÂREA  nr. 116 Din 27.07.2021 privind  aprobarea  ”Regulamentului de vânzare a imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului,în condițiile Legii nr.112/1995

 • HOTĂRÂREA NR. 117 Din 25.05.2021 Privind   aprobarea  vânzării prin licitație publică deschisă cu oferta la plic închis, a unei parcele de teren,apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp , în vederea realizarii unor construcţii industriale

 • HOTĂRÂREA  nr. 118 Din 27.07.2021 privind  transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului, înscris în Cartea Funciara CF 54020, Cad. 54020 în suprafață de 3450 mp aflat în domeniul privat al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou spre Agenția Națională pentru Locuințe pentru construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în Orașul Jibou, Str. Garoafelor, Nr.FN” și asigurarea unor resurse financiare

 • HOTĂRÂREA nr. 119 Din 27.07.2021 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

 • HOTĂRÂREA  nr. 120 Din 27.07.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  august 2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 121 Din 27.07.2021 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală  și Serviciul Salubrizare Jibou

August 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 122 Din 10.08.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 123 Din 10.08.2021 Privind rectificarea bugetului local finantat partial sau integral din venituri proprii pe trim III anul 2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 124 Din 10.08.2021 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

 • HOTĂRÂREA nr. 125 Din 10.08.2021 privind suplimentarea sumei alocată pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cu suma de 80.000 lei

 • HOTĂRÂREA  nr. 126 Din 10.08.2021 privind “Aprobarea actualizării studiului de oportunitate si achizitionarea unui teren,în suprafață de 197 mp ,înscris în CF 54420 Jibou , situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80,  în vederea realizarii unor  parcări.”

 • HOTĂRÂREA NR. 127 Din 10.08.2021 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orașului Jibou a unor sectoare de drum județean, înscrise în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj cât și a Administrației Naționale Apele Române

 • HOTĂRÂREA NR. 128 Din 10.08.2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a unui sector de drum județean, înscris în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj în administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 129 Din 10.08.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici și a Proiectului Tehnic  pentru investiția  REPARAȚII ȘANȚURI RONA IV

 • HOTĂRÂREA  nr. 130 Din 10.08.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII  în regim de înălțime P+3E,  16 u.l.,situat în județul Sălaj, oraș Jibou,  Str. Garoafelor, Nr.FN”

 • HOTĂRÂREA nr. 131 Din 31.08.2021 Privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-X-a

 • HOTĂRÂREA  nr. 132 Din 31.08.2021 privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

 • HOTĂRÂREA  nr. 133 Din 31.08.2021 privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 14,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai Nr.14 ,suprafață de teren cu destinație de spațiu comercial

 • HOTĂRÂREA  nr. 134 Din 31.08.2021 privind  aprobarea  vânzării a două imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului,în condițiile Legii nr.112/1995

 • HOTĂRÂREA  nr. 135 Din 31.08.2021  privind aprobarea procesului verbal de negociere și a prețului final de achizitionare a terenului în suprafață de  197 mp, înscris în CF 54420, Nr.cadastral 54420 , situat în orașul Jibou,str.Garoafelor,lângă Bl.G80

 • HOTĂRÂREA  nr. 136 Din 31.08.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  septembrie 2021

   Septembrie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 137 Din 06.09.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 138 Din 06.09.2021 privind finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă C.I.S.

 • HOTĂRÂREA NR. 142 Din 21.09.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatie de avizare a Lucrarilor de Interventie pentru invetitia ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU”

 • HOTĂRÂREA NR. 143 Din 21.09.2021 privind  Actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, aprobati prin HCL 33/2020

 • HOTĂRÂREA NR. 144 Din 21.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851

 • HOTĂRÂREA nr. 145 Din 28.09.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 146 Din 28.09.2021 privind  aprobarea solicitarii transmiterii unui imobil (constructii si teren), situat in orasul Jibou, strada Parcului, nr. 10, jud Sălaj, din domeniul public al Statului Român si administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou si administrarea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 147 Din 28.09.2021 Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie  al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2021-2022

 • HOTĂRÂREA nr. 148 Din 28.09.2021 Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

 • HOTĂRÂREA nr. 149 Din 28.09.2021 Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

 • HOTĂRÂREA NR. 150 Din 28.09.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic  pentru investitia REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS

 • HOTĂRÂREA nr. 151 Din 28.09.2021 privind completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu urmatoarele investitiile “Extindere capela in Orasul Jibou”, “Regenerare urbana cartier Avram Iancu, Orasul Jibou si satele apartinatoare”, Modificare traseu retea de distributie a gazelor natural pe lungime de 31 ml din montaj aerian in montaj ingropat”, “Amenajare zona de promenada pe Valea  Apa Sarata , Orașul Jibou“

 • HOTĂRÂREA NR. 152 Din 28.09.2021 Privind  punerea  în executare a unor sentințe  definitive prin achitarea unor sume de bani

 • HOTĂRÂREA NR. 153 Din 28.09.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou, cod SMIS 1123519

 • HOTĂRÂREA NR. 154 Din 28.09.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia Reabilitarea si modernizarea strada Garoafelor, localitatea Jibou, judetul Salaj

 • HOTĂRÂREA  nr. 155 Din 28.09.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  octombrie 2021

   Octombrie 2021

   Noiembrie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 178 Din 23.11.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021

 • HOTĂRÂREA NR. 179 Din 23.11.2021 privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

 • HOTĂRÂREA Nr. 180 23.11.2021 Privind  însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Jibou, județul Sălaj

 • HOTĂRÂREA nr. 181 Din 23.11.2021 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 • HOTĂRÂREA nr. 182 Din 23.11.2021 privind  aprobarea completării HCL nr.146/28.09.2021 privind solicitarea transmiterii unui imobil(construcții și teren) situat în orasul Jibou, strada Parcului, nr.10, jud.Sălaj, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K Constantinescu” din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 183 Din 23.11.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  decembrie 2021

 • HOTĂRÂREA NR. 184 Din 23.11.2021 privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

 • HOTĂRÂREA NR. 185 Din 23.11.2021 Privind alocarea sumei de 5500 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 • HOTĂRÂREA NR. 186 Din 23.11.2021 Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 Decembrie 2021

 • HOTĂRÂRE NR. 189 DIN 17.12.2021 privind aprobarea participării ORASULUI JIBOU la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutiernepoluantdin punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj

 • HOTĂRÂREA  nr. 190 Din 21.12.2021 Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru investiția”Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord estul Județului Sălaj”

 • HOTĂRÂREA  nr. 191 Din 21.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a demararii procedurii de cumparare a  unui teren, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str. Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.”

 • HOTĂRÂREA  nr. 192 Din 21.12.2021 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010,pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

 • HOTĂRÂREA nr. 193 Din 21.12.2021 Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2022

 • HOTĂRÂREA nr. 194 Din 21.12.2021 Privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2022

 • HOTĂRÂREA nr. 195 Din 21.12.2021 Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2022

 • HOTĂRÂREA nr. 196 Din 21.12.2021 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand în achizitionarea si montarea camerelor de luat vederi în zonele vulnerabile(depozitari necontrolate)

 • HOTĂRÂREA nr. 197 Din 21.12.2021 privind aprobarea participării orașului  Jibou  în calitate de asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei

 • HOTĂRÂREA nr. 198 Din 21.12.2021 Completarea Anexei la HCL nr.192/2017  privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou , sectiunea  Bunuri Imobile  CAP. Puncte de Colectare deseuri  menajere cu 7 puncte de colectare puncte de colectare selectivă cu acces controlat

 • HOTĂRÂREA NR. 199 Din 21.12.2021 Privind transmiterea in administrarea si gestionarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECODES Salaj a bunurilor receptionate in baza procesului verbal la terminarea lucrarilor privind realizarea unor puncte de colectare selectiva cu acces controlat

 • HOTĂRÂREA nr. 200 Din 21.12.2021 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară încheiat la 20 decembrie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 201 Din 21.12.2021 privind acordarea burselor scolare pe anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 202 Din 21.12.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021 

 • HOTĂRÂREA nr. 203 Din 21.12.2021 Privind aprobarea contului de execuție  bugetară încheiat la 17 decembrie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA nr. 204 Din 21.12.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  ianuarie  2022

 • HOTĂRÂREA NR. 205 Din 21.12.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 206 Din 21.12.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI “ION AGARBICEANU” DIN ORASUL JIBOU 

 • HOTĂRÂREA  nr. 207 Din 28.12.2021 privind aprobarea procesului verbal de negociere și a prețului final de achizitionare a terenului, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.”