Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local – 2021

Ianuarie 2021

 • HOTĂRÂREA NR. 1 din  26.01.2021 privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2021-2022

 • HOTARAREA NR. 2 din  26.01.2021 privind utilizarea excedentului din anii precedenți

 • HOTARAREA NR. 3 din  26.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local și a sectiunii de functionare pe anul 2020 din activitatile finantate integral din venituri proprii

 • HOTARAREA NR. 4 din  26.01.2021 privind acoperirea definitiva  a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou dr Traian Herta

 • HOTĂRÂREA  NR. 5 din 26.01.2021 Privind modificarea si completarea Regulamentului  actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare  in parcarile  de domiciliu/resedinta  sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou aprobat prin HCL nr. 19/27.03.2018

 • HOTĂRÂREA  NR. 6 din 26.01.2021 Privind   aprobarea Protocolului de colaborare  intre UAT oras JIBOU si  SC Piconet SRL pentru gestionarea platilor la parcarile  cu plata in sistem  electronic  prin SMS si aplicatii mobile Smartphone

 • HOTARAREA  NR. 7 din 26.01.2021 Privind aprobarea  prelungirii contractului de inchiriere  nr. 1062/2017

 • HOTARAREA  NR. 8 din 26.01.2021 Privind  aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale

 • HOTĂRÂREA NR. 9 din 26.01.2021 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie  publica  deschisa  cu oferta la plic inchis a unei parcele   de teren apartinand domeniului privat al orasului Jibou  situata in incinta Parcului Industrial  inscrisa in CF nr 52683 nr cadastral 52683 in suprafata de 2822 mp in vederea  realizarii unor constructii industriale

 • HOTĂRÂREA NR. 10 din 26.01.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2021

 • HOTARAREA  NR. 11 din 26.01.2021 Privind  modificarea statului de functii al Spitalului orasenesc Jibou dr.Traian Herta

 • HOTĂRÂREA NR. 12 din 26.01.2021 Privind aprobarea  solicitării de transmitere a unui teren in  suprafata de 1.500 mp  ce reprezinta  cota parte  din terenul in suprafata de 4439 mp , situat în orașul Jibou str. 22 Decembrie 1989  nr. 77 din domeniul public  al Statului Român si administrarea Ministerului Agriculturii  in domeniul public  al orasului JIBOU  si administrarea Consiliului local Jibou  si declararea  acestuia bun de interes local

 • HOTĂRÂREA NR. 13 din 26.01.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de fezabilitate  pentru investitia ” REABILITARE SI MODERNIZARE  PIATA AGROALIMENTARA  DIN ORASUL JIBOU”

 • HOTĂRÂREA NR. 14 din 26.01.2021 Privind   atestarea  apartenentei  la domeniul public  al orasului Jibou  a unui teren  situat  in orasul Jibou str. Garoafelor

 • HOTĂRÂREA NR. 15 din 26.01.2021 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2021

Februarie 2021

 • HOTĂRÂREA NR. 16 din 23.02.2021 privind  modificarea Statului  de funcții la Gradinita cu program prelungit Prichindel JIBOU prin transformarea  postului de administrator financiar studii medii in administrator financiar studii superioare

 • HOTĂRÂREA NR. 17 din 23.02.2021 Privind actualizarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

 • HOTĂRÂREA NR. 18 din 23.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 19 din 23.02.2021 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021 și completarea HCL nr.166/2020

 • HOTĂRÂREA NR. 20 din 23.02.2021 privind schimbarea destinatiei  imobilului  situat in  orașul Jibou, str. Tudor Vladimirescu  nr. 14, jud. Salaj, din Cabinet sediu partid în Birou Parlamentar

 • HOTĂRÂREA NR. 21 din 23.02.2021 privind  închirierea prin atribuire directă   a unui spațiu situat în orașul Jibou,str.Tudor Vladimirescu  nr.14 ,jud.Salaj, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar,reprezentat prin domnul Florian Neaga în calitate de deputat

 • HOTĂRÂREA NR. 22 din 23.02.2021 privind modernizarea arhitecturală  și peisagistică a unor zone din cartierului 1 Mai I,  str. Stadionului si Garoafelor

 • HOTĂRÂREA NR. 23 din 23.02.2021   privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 24 din 23.02.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de Fezabilitate pentru investitia CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU

 • HOTĂRÂREA NR. 25 din 23.02.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie  2021

 • HOTĂRÂREA NR. 26 din 23.02.2021 Privind  “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 1803.5 mp situat în Orasul Jibou, strada 1 Mai, Nr. 22, incinta Pietei Agroalimentare Jibou”

Martie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 27 Din 30.03.2021 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 28 Din 30.03.2021 privind completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitia “Drum colector aferent drumului de centura Est Jibou (Strada Agrijului) ”

 • HOTĂRÂREA nr. 29 Din 30.03.2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luarii în evidență la nivelul UAT ORAS JIBOU a acestora,stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea  și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile

 • HOTĂRÂREA nr. 30 Din 30.03.2021 privind  numirea reprezentantului UAT oras JIBOU în cadrul Asociatiei de  dezvoltare Intercomunitara  Zona Metropolitana Zalau

 • HOTĂRÂREA nr. 31 Din 30.03.2021 privind actualizarea Registrului spațiilor verzi aprobat prin HCL nr.109/2016

 • HOTĂRÂREA nr. 32 Din 30.03.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 7233/24.06.2020, de la dl. Jurje Raul Silviu, căsătorit cu Jurje Alexandra la dl. Jurje Ionuț-Vasile necăsătorit și Suciu Daniela-Aurora necăsătorită

 • HOTĂRÂREA NR. 33 Din 30.03.2020 Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM  NORMAL NR.2 DIN ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ aprobată prin HCL nr.114/26.09.2017

 • HOTĂRÂREA NR. 34 Din 30.03.2020 Privind  aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI  FINANȚATE  DIN  BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU PENTRU ANUL 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 35 Din 30.03.2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv și casarea unor bunuri

 • HOTĂRÂREA  nr. 36 Din  30.03.2021 privind închirierea păsunilor, libere de contract aflate în administrarea Consiliului local al UAT oras Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 37 Din 30.03.2021 Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012

 • HOTĂRÂREA  nr. 38 Din  30.03.2021 Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2140/2014 pentru spatiul comercial din satul Rona

 • HOTĂRÂREA nr. 39 Din 30.03. 2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  aprilie  2021

Aprilie 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 40 Din 20.04.2021 privind  aprobarea  bugetului de functionare al UAT oraș Jibou, aprobarea   bugetului de dezvoltare si  aprobarea  bugetului pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou  pentru anul  2021

 • HOTĂRÂREA nr. 41 Din 20.04.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 42 Din 20.04.2021 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 43 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetara  incheiat la 31 Decembrie 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou dr.Traian Herta

 • HOTĂRÂREA  nr. 44 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la 31 Martie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 45 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la 31 decembrie 2020 al UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 46 Din 20.04.2021 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară incheiat la 31 martie 2021 al UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 47 Din 20.04. 2021 Privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 48 Din  20.04.2021 privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 2.6 %, incepand cu anul fiscal 2022

 • HOTĂRÂREA  nr. 49 Din  20.04.2021 privind încheierea unui protocol de colaborare  intre UAT orasul Jibou  si Inspectoratul de politie  Judetean Salaj 

 • HOTĂRÂREA nr. 50 Din 20.04.2021 privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Câmpean Andra Romina minoră, reprezentată de curator special Câmpean Crina Olimpia

 • HOTĂRÂREA  nr. 51 Din  20.04.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  mai 2021

 • HOTĂRÂREA nr. 52 Din 20.04.2021 privind modificarea  Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

 • HOTĂRÂREA nr. 53 Din 20.04.2021 Privind MODIFICAREA  STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI ORASENESC JIBOU DR.TRAIAN HERTA

 • HOTĂRÂREA  nr. 54 Din 20.04.2021 privind  completarea HCL nr 36/30.03. 2021 privind închirierea păsunilor, libere de contract aflate în administrarea Consiliului local al UAT oras Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 55 Din 20.04.2021 Privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru  efectuarea unei plati pentru punerea in executare a sentintei civile definitive nr 738/23.10.2020

 • HOTĂRÂREA  nr. 56 Din  20.04.2021 privind infiintarea  unei structuri sportive Sport Club Orasenesc Jibou, precum si  aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si  functionare a acesteia

 • HOTĂRÂREA nr. 57 Din 20.04.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 58 Din  20.04.2021 privind modificarea Regulamentului pentru finantarea  programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza unitatii administrativ teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial,detinatoare ale certificatului de identitate  sportiva , aprobat prin HCL nr. 150/2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 59 Din  20.04.2021 privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU

 • HOTĂRÂREA  nr. 60 Din 20.04.2021 privind  transmiterea imobilului inscris in  cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU cu titlu gratuit spre  Agentia Nationala pentru locuinte  pe durata executiei investitiei pentru construire de locuinte pentru tineri  destinate inchirierii

 • HOTĂRÂREA  nr. 61 Din  20.04.2021 privind  aprobarea  modificarii denumirii investitiei Construire locuinte de serviciu –ANL  in orasul Jibou aprobata prin HCL nr 15/26.01. 2021

 • HOTĂRÂREA  nr. 62 Din 20.04.2021 privind  aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E precum si a amplasamentului  apa, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi  etc

 • HOTĂRÂREA  nr. 63 Din  20.04.2021 privind  propunerea de atribuire teren in proprietate numitei Opris Aurelia Rodica dom. In orasul Jibou str.22 Decembrie 1989 nr 4, prin Ordinul domnului Prefect