HOTĂRÂREA nr. 83 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                          

HOTĂRÂREA nr. 83

Din 16.06.2020

Privind trecerea din domeniului public de interes local în domeniul privat al orașului Jibou a punctului de colectare deseuri menajere precum și casarea și scoaterea acestuia din inventar

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 6812 din 15.06.2020 al Compartimentului urbanism administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția mediului prin care se propune trecerea din domeniului public de interes local în domeniul privat al orașului Jibou a punctului de colectare deseuri menajere precum și casarea și scoaterea acestuia din inventar;

            -HCL nr.76/2018 privind aprobarea investiției „Proiectare și execuție puncte subterane de colectare a deșeurilor menajere” ;

            -Procesul verbal de recepție nr.6171/2019 la terminarea lucrărilor „Ampasarea unui număr de 6  puncte de colectare a deșeurilor menajere în Orașul Jibou, județul Sălaj” ;

          – Punctul nr. 27 din Anexa la HCL nr. 192 /29.12.2017 privind completarea,modificarea și actualizarea domeniului public al orașului Jibou aprobat prin HCL nr. 33/2000 atestat prin HG nr . 966/2002  cu modificările și completările ulterioare;

       – referatul de aprobare a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

   Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d,art.139 (1,3), 361(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, OUG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale;

            În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Trecerea din domeniu public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou  în domeniul privat  al orașului Jibou și administrarea Consiliului local Jibou  a punctului gospodăresc mentionat la pozitia nr.27 din Anexa la HCL 192/2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou.

Art.2 Scoatera din funcțiune și casarea punctului gospodăresc mentionat la poziția nr.27 din Anexa la HCL 192/2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou.

           Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Jibou

           Art.4 Prezenta se comunică cu:

                        -Primarul Orașului Jibou

            -Serviciul Buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat  

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                        OPRIȘ MARIA