HOTĂRÂREA nr.184 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.184

Din 17.12.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  ianuarie 2020

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  ianuarie 2020  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Tarba Andrei,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Persoana mentionata la articolul 1

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

          – Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA